RIF-direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Arkivfoto: Christian Aarhus

RIF-direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Arkivfoto: Christian Aarhus

RIF: Regjeringen vil bruke over 1.200 år på klimasikring

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sier regjeringens forslag til statsbudsjett svikter på kompetanse, klimatilpasning og infrastruktur. Med tempoet regjeringen setter vil det ta 1200 år å sikre kritisk infrastruktur.

RIF reagerer også på at den ekstra arbeidsgiveravgiften ikke fjernes og ser det som et løftebrudd.

- Dette er et krystallklart løftebrudd, som skader næringslivets evne til å bygge gode fagmiljøer, nye kunnskapsbedrifter og drive grønn omstilling i hele landet. I en tid der vi burde satse alt på kunnskap og innovasjon, er det alvorlig at regjeringen ikke fjerner den ekstra arbeidsgiveravgiften som skulle være midlertidig, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF i en pressemelding.

De mener at den ubetydelige justeringen i statsbudsjettet vitner om en regjering ute av takt med virkeligheten og som er blind for nødvendigheten av å bygge og opprettholde sterke fagmiljøer, som er avgjørende for landets evne til å takle fremtidens utfordringer.

- Norge står foran massive utfordringer. Vi må skape nye og høykompetente arbeidsplasser, kutte utslipp og forberede oss på stadig mer ekstremvær. Det vil kreve mye og stille helt nye krav til både erfaring og kompetanse. Den ekstra arbeidsgiveravgiften trekker i feil retning og må fjernes umiddelbart, sier Hansteen.

- Kompetanseskatten er en straffeskatt på noe som burde vært belønnet. Nå håper vi at SV viser regjeringen hvor skapet skal stå, og vil kjempe for å fjerne kompetanseskatten i budsjettforhandlingene, sier Hansteen

Kommer til kort

Samtidig mener RIF at regjeringens budsjett setter landet 1.200 år bak skjema på kritisk infrastruktur.

- Ekstremværet Hans har brutalt vist oss konsekvensene av klimaendringene for folk og samfunn. Dette burde være en vekker for alle, spesielt for regjeringen. Vi kan ikke sitte stille og se på mens kritisk infrastruktur kollapser, sier hun i meldingen.

RIF mener budsjettforslaget kommer til kort. Selv med 150 millioner til hastetiltak etter Hans, blir bare 70 millioner brukt til NVEs forebyggende arbeid.

- Det som kom med Hans, er bare starten. Vi må ruste opp nå, før neste ekstremvær treffer. Vi er allerede på etterskudd med å sikre viktige deler av infrastrukturen vår som veier og jernbane, og ikke minst folks hus og hjem, sier Hansteen.

NVE har dokumentert et behov for hele 85 milliarder for å sikre eksisterende bebyggelse mot alvorlige flommer og skred. Hele 210 000 bygninger trenger sikring. I tillegg kommer behov for nødvendig klimatilpasning og sikring av offentlig infrastruktur som vei og bane.

- 70 millioner kroner ekstra er bare en dråpe i havet av det som er nødvendig. Med et allerede varslet etterslep på 85 milliarder kroner for å sikre eksisterende bebyggelse mot flo, kvikkleireskred og erosjon, haster det å få opp farten. Med dette tempoet vil det ta over 1200 år for å dekke behovet. Dette viser tydelig hvor alvorlig underfinansiert dette budsjettforslaget er, sier Hansteen.

Bygg og infrastruktur må prioriteres i budsjettet

RIF har lenge advart om det prekære oppgraderingsbehovet på bygg og infrastruktur, som etter flere år med underfinansiering nå er estimert til svimlende 3200 milliarder kroner, ifølge RIFs rapport State of the Nation.

I tillegg til en mer kraftfull satsing på flom- og skredsikring, etterlyser RIF mer penger til planlegging og investering i bygg- og anleggsprosjekter. Det er også nødvendig med en bedre kommuneøkonomi som gjør det mulig med å ta igjen forfall og oppgradere skoler, helsebygg og veier.

- Det gir god samfunnsøkonomisk mening å investere mer i gode bygg og en sikker og velfungerende infrastruktur. Det er Norges ryggrad, og det er et stort behov for å prioritere dette høyere nå, sier Hansteen.