Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc

Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc

RIF frykter Norge blir klimasinke – krever en mer konkret energiplan

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener Stortingsmeldingen om verdiskaping fra norske energiressurser er et skritt i riktig retning, men krever at den blir fulgt opp med en mer konkret nasjonal energiplan.

Fredag ble stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser presentert. Hovedmålet med meldingen er å vise hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser. RIF skriver i en pressemelding at de mener regjeringen har lagt frem en grundig melding som gir en god beskrivelse av noen av mulighetene og ambisjoner. Men de frykter at Stortingsmeldingen blir en papirtiger, dersom den ikke blir fulgt opp med en helt konkret nasjonal energiplan.

- I dag preges politikken og utviklingen av silotenkning. Vi må ha plan med klare mål for fornybarutbygging, tydelige prioriteringer og virkemidler, hvor muligheter for energieffektivisering, vind-, vann- og solenergi sees i sammenheng. Uten en konkret og helhetlig energiplan vil det bli vanskeligere, mer tidkrevende, og dyrere å innfri Norges mål for klimakutt, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF i meldingen.

RIF mener viktig politikk i for stor grad blir behandlet helt løsrevet fra hverandre. Klimaplanen utformes av Klima- og miljødepartementet, energimeldingen utarbeides av Olje- og energidepartementet. Kommunaldepartementet har ansvar for energieffektivisering i bygg, mens de harde fakta er at energiproduksjon, energiforbruk og klimautslipp er tett sammenkoblet.

Ifølge RIF stiller elektrifisering av industrien, oljenæringen, byggenæringen og hele transportsektoren helt nye krav til energisystemet. Det innebærer et dramatisk større behov for flere fornybare energikilder som utfyller og spiller på lag med hverandre. Det krever konkrete satsinger på både vann, vind og sol.

De mener det er positivt at regjeringen vil realisere målet om ti TWh energieffektivisering i eksisterende bygg innen 2030, og det er flere gode ambisjoner for energieffektivisering, elektrifisering og blant annet paner for konkrete havvindprosjekter. RIF mener imidlertid det fremdeles mangler en aktiv politikk og kompetanse som på solenergi, hvor meldingen er svært lite konkret. Solenergi er for eksempel tett koblet mot energieffektivisering i byggsektoren.

RIF tror Norge har gode muligheter for lykkes med å skape vekst og verdiskaping samtidig som vi kutter utslipp, men frykter at Norge skal bli en klimasinke dersom politikken ikke står i stil med ambisjonsnivået.

Rapporten State of the Nation – Norges tilstand 2021 fra RIF dokumenterer at norsk energiproduksjon kun dekker dagens behov – noe som langt ifra er nok for å elektrifisere Norge. Det er også slått klart fast både i Klimameldingen og Stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser at Norge trenger store mengder fornybar strøm til det grønne skiftet.

- For å dekke fremtidens energibehov, må vi produsere langt mer fornybar kraft enn vi gjør i dag. Det vil kreve store opprustinger, økt kraftproduksjon, energieffektivisering i alle sektorer, og store nye investeringer i strømnettet. Nå må politikerne på banen med en helhetlig nasjonal energiplan, sier Hansteen i meldingen.