RIF: Fortsatt stort etterslep

Rådgivende Ingeniører Forening (RIF) er positive til økningen i samferdselsbudsjettet, men mener det fortsatt er en lang vei å gå til veksten i vedlikeholdsetterslepet er stoppet.

I forhold til etterslepet på 500 mrd. kr på vei og bane (dokumentert i RIFs State of the Nation), er fremdeles dagens bevilgningsnivå for lavt til å sikre landet en velfungerende transportinfrastruktur. Men Solbergregjeringen fortsetter der Stoltenberg II-regjeringen slapp med økte bevilgninger til vei og bane

Statens vegvesens budsjett øker med 3 mrd. kr eller 12,4 % til 26,8 mrd. kr. Både postene riksveginvesteringer (12,1 mrd. kr og +15,2 %), og drift og vedlikehold (10,5 mrd. kr og +9,1 %) får betydelige økninger. Regjeringen kutter imidlertid anslaget for bompengeinntekter med 2,5 mrd. kr fra 2014 (- 25 %) som innebærer at den samlede investeringsrammen til riksveinettet faktisk går noe ned fra 2014.

- RIF synes det er positivt at regjeringen følger opp Sundvollen-erklæringen og investerer i vei og bane. Fremdeles møter de ikke behovene dokumentert av RIF (RIF State of the Nation: 300 mrd. kr på riks- og fylkesvei) når det gjelder å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Regjeringen hevder at de med dette budsjettet stanser veksten i etterslepet, men det er likevel et stort gap frem til å møte dagens standardkrav, skriver RIF i en kommentar til forslaget til statsbudsjett.

Regjeringen øremerker i år 1,0 mrd. kr til fylkesveiene gjennom økning i rammetilskuddet. I tillegg øker de rammen for rentekompensasjonsordningen til 3,0 mrd. kr, som gjør det mulig for fylkeskommunene å investere i og vedlikeholde fylkesveiene. Over Samferdselsdepartementets budsjett bevilges 0,6 mrd. kr til skredsikring av fylkesveier og 0,3 mrd. kr til å oppfylle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

- RIF synes det er positivt at regjeringen tar et reelt grep for etterslepet på fylkesveiene, men det er fremdeles langt igjen til en kraftig bedring av fylkesveinettet. RIF advarer mot at fylkeskommunene setter seg i en vanskelig gjeldssituasjon, mener de.

Jernbane

Jernbaneverket får også økte midler i budsjettforslaget med et samlet budsjett på 17,7 mrd. kr, opp 9,4 % fra 2014. Mesteparten av økningen knytter seg til Follobanen som får en bevilgning på 3,1 mrd. kr i 2015.

- Etter RIFs syn er det positivt at Follobanen-prosjektet får høy aktivitet i 2015 og at regjeringen viderefører de rød-grønnes satsning på jernbaneinfrastruktur i Norge. Samlet bevilgning er likevel ikke tilstrekkelig til å møte etterslepet som er identifisert for jernbanen i SoN (200 mrd. kr).

Regjeringen signaliserer at de jobber videre med "Transportreformen" og at de vil gjøre NTP til et mer strategisk dokument, der politikerne trekker de store linjene og fagetatene får større frihetsgrad, og at enkeltprosjekter i mindre grad omtales og prioriteres i NTP.

- Dette er positivt og vi kunne bidra til økt effektivitet og får raskere planprosesser, noe RIF tidligere har anbefalt (2012).

Statlige Helsebygg

Regjeringen budsjettforslag for spesialisthelsetjenesten øker med 11 % fra 120 til 132 mrd. kr. Investeringsplaner for prosjekter og bygningsmessige investeringer er i snitt 6 mrd. kr per å de neste 4 år.

- RIF innvender at investeringsplaner for prosjekter og bygningsmessige investeringer burde vært 8 mrd. kr/år. Veksten i budsjettet holder ikke tritt med befolkningsveksten og vedlikeholdsetterslepet. I sykehussektoren er underbudsjetteringen opp mot 20 %, og gapet øker, skriver de.

Kommunale bygg og vann/avløp

RIF reagerer på at etterslepet ikke er nevnt. Regjeringen sier de øker rentekompensasjonen på skoler og svømmeanlegg med 1 mrd. kr, men dette er det samme som i 2014. De øker rentekompensasjonen for kirkebygg med 500 mill. Kommunene får økte bevilgninger på 6,2 mrd. kr.

- RIF mener at underbudsjetteringen i kommunene er på 12-15 % i forhold til det det burde være, når man ser på demografisk utvikling og etterslep. Det vil ta over 20 år å ta igjen etterslepet. Det store grepet for å ta igjen etterslepet og gi skolebarn og lærere gode arbeidsforhold mangler. Totalt vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg og vann/avløp er på over 200 mrd. kr. Det er stor forskjell på behov og bevilgning. RIF anbefaler regjeringen å opprette en nasjonal oppgraderingsplan for kommunale bygg. Når den foreligger, kan man utarbeide en finansieringsmodell, skriver de.