Reineiere anker vindkraftutbygging til Høyesterett

Reineiere på Fosen fikk nesten 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder, men anker likevel deler av dommen. Det gjør også vindkraftutbyggeren.

Både reineierne og utbygger Fosen Vind anker dommen fra Frostating lagmannsrett 8. juni til Høyesterett, melder NRK.

– Vi vil slåss for samisk tilstedeværelse og samiske rettigheter, sier reineier Arvid Jåma fra Fosen reinbeitedistrikt.

Fosen Vind har også anket dommen fra lagmannsretten, bekrefter kommunikasjonssjef Torbjørn Steen.

– Vi mener at de negative virkningene av vindparken ikke er så omfattende som beskrevet av lagmannsretten, sier Steen.

Jåma sier de ikke vil anke erstatningsspørsmålet, men mener at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til sameretten da konsesjonen ble gitt. Fosen Vind anker erstatningskravet.

– Vi mener at dommen er i strid med prinsippet om at erstatning skal være begrenset til de faktiske økonomiske ulempene som tiltaket medfører. Derfor anker vi til Høyesterett, sier Steen.