Reguleringsplanen for rv 7 forbi Gulsvik legges ut på høring i august. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Reguleringsplanen for rv 7 forbi Gulsvik legges ut på høring i august. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Reguleringsplan for rv. 7 Lindelien-Kittilsviki i Flå til høring og offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for rv. 7 Lindelien – Kittilsviki i Flå kommune legges ut til høring og offentlig ettersyn i august

– Planen er utarbeidet for Statens vegvesen av Efla AS i samarbeid med Stener Sørensen AS, Naturrestaurering AS, og Pir II AS. Hensikten med prosjektet er å utbedre dagens rv.7 (Hallingdalsvegen) mellom Lindelien i sør og Kittilsviki i nord med bedre trafikksikkerhet og legge til rette for en enhetlig veistandard fra den nye veien ved Ørgenvika og nordover, heter det i en melding fra Statens vegvesen.

Etter planen skal ny vei følge dagens rv. 7-trasé, men justeres ut fra økt arealbehov og krav til geometri. Rv. 7 til Gol og rv. 52 over Hemsedalsfjellet er utpekt som nasjonal transportrute øst/vest.

Strekningen er cirka 8,5 kilometer lang.

Simen Aastorp Haga i Statens vegvesen er planleggingsleder for utedringen av rv. 7 i Flå. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Simen Aastorp Haga i Statens vegvesen er planleggingsleder for utedringen av rv. 7 i Flå. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

– Prosjektet er en utbedring av eksisterende rv. 7, og det er godkjent fravik for at veien planlegges etter en «modifisert» H1-standard. Det vil si ti meter kjørebanebredde med bred midtoppmerking og én meter skulderbredde. Midtrekkverk etableres i kurver med radius 250-500 meter. Som del av løsningen er det planlagt et forbikjøringsfelt i begge retninger på cirka én kilometer lengde, skriver etaten.

Dagens avkjørsler videreføres i stor grad. 

– Noen adkomster legges om/tilpasses noe for å ivareta trafikksikkerhet. Kryss med fylkesveier og kommunale veier utformes for å bedre trafikksikkerhet og god fremkommelighet. Flere av dagens bussholdeplasser saneres, mens de som videreføres får et standardløft, spesielt holdeplassene ved Gulsvik som betjenes både av lokalbusser og ekspressbusser, skriver Vegvesenet.

Mellom Lindelien og Kittilsviki i Flå går Bergensbanen og riksveg 7 veldig tett langs Krøderen. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Mellom Lindelien og Kittilsviki i Flå går Bergensbanen og riksveg 7 veldig tett langs Krøderen. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen