Regjeringen holder torsdag kveld pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter. Til stede er blant annet Finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Regjeringen vil gi kompensasjon til bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Den såkalte kontantstøtten skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Frisører får dekket 90 prosent

Det legges også opp til at bedrifter som er blitt pålagt å stenge, som frisører, skal få større kompensasjon enn andre. Disse vil få dekket 90 prosent av de faste kostnadene, mens øvrige bedrifter får dekket 80 prosent og i tillegg må betale en egenandel på 10.000 kroner per måned.

Nedre terskel for utbetalinger settes til 5.000 kroner, mens øvre grense settes til 30 millioner kroner. For større konserner vil det settes en større grense, forutsatt at en slik løsning godkjennes av EØS-tilsynet ESA.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Håper å motta første søknader 17. april

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, men ikke for finansnæringen, olje- og gassnæringen, foretak med egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte og foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.

Regjeringens forslag legges fram for Stortinget fredag 3. april. Deretter skal den behandles i Stortinget og godkjennes av ESA.

Kompensasjonsordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil være en digital tjeneste. Sanner sier at mange aktører nå jobber på spreng for at bedriftene kan levere inn de første søknadene om kontantstøtten i en egen portal 17. april.

Fakta om kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter

* Regjeringen la torsdag fram et forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter.

* Kompensasjonen skal dekke uunngåelige faste kostnader for bedriftene.

* Ordningen vil gjelde for bedrifter med minst 30 prosent (20 prosent i mars) fall i omsetningen, sammenlignet med samme måned i 2019, som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset.

* Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai. Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning.

* Foretak som av staten har blitt pålagt å stenge ned, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.

* Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetningen på 30 prosent eller mer, vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

* Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5.000 kroner. Den øvre grensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. For konserner vil det settes en høyere maksgrense forutsatt at dette godkjennes av ESA.

* Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, unntatt finansnæringen, produksjon og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, foretak som er under egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntaket er enkeltpersonforetak hvor virksomheten er innehaverens hovedinntektskilde), foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.

* Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Den er ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig. Men finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at han håper den tekniske løsningen for søknadsportalen vil være klar 17. april.

* Forslaget om kompensasjonsordningen legges fram for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA.

* Finansminister Jan Tore Sanner (H) har anslått at kompensasjonsordningen vil koste 20 milliarder kroner i måneden.

Kilde: Finansdepartementet