Torbjørn Amundsen i KPMG mener regelverket for påseplikten svikter.

- Regelverket for påseplikt svikter

–Slik regelverket er utformet i dag, så stilles det krav til hvordan hovedentreprenøren skal gjennomføre påseplikten, men regelverket pålegger ikke underentreprenørene plikt til å medvirke, sier partner Torbjørn Amundsen i revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG.

Han mener at dersom regjeringen ønsker at påsepliktbestemmelsene skal bidra til å bekjempe sosial dumping og useriøsitet i bransjen, så må den utforme bestemmelser som regulerer begge parters plikter.

–Slik er det ikke i dag. Vi ser at en del aktører bruker argumenter mot måten kontrollen gjennomføres på for å gi fra seg dokumenter og opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår, som er viktig for faktisk å kunne kontrollere disse. De nye personvernreglene GDPR (General Data Protection Regulation) gjør det vanskelig å få tilstrekkelig innsyn, sier Torbjørn Amundsen til Byggeindustrien.

–Trenering et problem

–Betyr det at personvernlovgivningen på en måte er et hinder for påseplikten?

–Ja, problemet med å gjennomføre en fullverdig påseplikt, er at hovedentreprenøren blir møtt av argumenter fra underentreprenøren om blant annet personvern. Underentreprenøren gjør i noen tilfeller sitt beste for å trenere gjennomføringen av påseplikten, og man kan se for seg at hovedentreprenøren i realiteten ikke har noen reelle pressmidler, hevder Amundsen, og legger til at KPMG har skrevet brev til Datatilsynet og Arbeids- og Sosialdepartementet og bedt om at regelverket klargjøres med tanke på de involverte parters plikter.

–Så langt har vi ikke fått svar, sier Amundsen.

Fellesforbundet: – GDPR endrer ingen ting

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Nestleder i arbeidstakerorganisasjonen Fellesforbundet, Steinar Krogstad, mener imidlertid at personvernforordningen GDPR ikke endrer noe i forhold til anvendelse av påseplikten.

–Vi mener at ingen ting endrer verken bedriftens påseplikt, eller de tillitsvalgtes innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår. Det er altså i utgangspunktet ingen endring i personvernloven. Jeg vil tro at store, offentlige byggherrer, samt de store entreprenørene, vil klargjøre påseansvar om at underentreprenører må legge frem opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår, sier Krogstad til Byggeindustrien.

–Kolliderer ikke med personvernet

–Men hva om en hovedentreprenør ikke har tatt med krav om innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår i kontrakten med underentreprenørene?

–Det vil ikke overraske oss dersom en eller flere av våre tillitsvalgte blir nektet innsynsrett, og at saken da må prøves rettslig. Det er veldig viktig at regjeringen understreker at påseplikten og innsynsretten ikke kolliderer med personvernloven, sier Krogstad.

–Overraskende fra Fellesforbundet

Uttalelsene til Fellesforbundets nestleder forundrer Amundsen.

–Det overrasker meg kanskje litt at Krogstad uttrykker seg som han gjør, med mindre han vurderer det som politisk uklokt å reise dette spørsmålet, og dermed skape tvil om hvorvidt reglene som hjemler innsynsrett og påseplikt holder mål. For vår del har vi ikke noen annen agenda enn å påpeke at vi mener at dagens regelverk med fordel kunne klargjøres. Derfor har vi kontaktet myndighetene, slik at de kan gripe inn og gjøre regelverket bedre før det oppstår problemer. Situasjonen er jo at hovedentreprenøren risikerer å havne i en skvis dersom underentreprenøren nekter å medvirke. Enden på visa kan bli at det oppstår forsinkelser i prosjektet, dagmulkter og annet økonomisk ansvar for forsinkelsene. Dette er jo svært uheldig når situasjonen utløses av at entreprenøren forsøker å overholde påseplikten sin som forutsatt, sier Torbjørn Amundsen.