Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

Kriminelle aktører misbruker HMS-kortet

Hensynsløse kriminelle kan ha underbetalte arbeidere uten gyldig ansettelsesforhold, men med tilsynelatende gyldige HMS-kort på norske byggeplasser.

Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser slår fast at HMS-kortet kun er gyldig så lenge ansettelsesforholdet som kortet ble utstedt for, består. Likevel har de fysiske kortene en standard gyldighetstid på to år, og kriminelle aktører har misbrukt dette for å la ansatte med utløpte kontrakter få innpass på norske byggeplasser.

Koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug, bekrefter at det er et problem at kriminelle aktører bruker kortvarige arbeidskontrakter for å skaffe HMS-kort. Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Tidligere har man sagt at HMS-kort er noe man skal se etter på en byggeplass, og at hvis arbeiderne har HMS-kort, er ting sannsynligvis på stell. Men du får det samme kortet hvis du jobber to prosent som om du jobber 100 prosent, og vi erfarer at det er et reelt problem at arbeidstakere registreres inn kortvarig og at noen også får usannsynlig lav lønn. HMS-kortet er ingen garanti, understreker koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug overfor Byggeindustrien.

Han er en av flere som ønsker mer informasjon knyttet til HMS-kortet, slik at de kriminelle ikke kan lure seg inn med tilsynelatende rent mel i posen.

– Dagens regler for taushetsplikt beskytter kriminelle aktører, sier han.

Kan validere

Seniorrådgiver Inger Petrea Mowinckel i Arbeidstilsynet administrerer HMS-kortløsningen i tilsynet, og hun bekrefter til en viss grad Marhaugs bekymringer for misbruk.

Hun understreker at det stilles strenge krav om at kortene skal samles inn og fysisk returneres til kortutsteder for makulering når arbeidsforhold opphører eller kortet går ut på dato. Kriminelle aktører vil sannsynligvis ikke følge opp dette kravet.

– Dersom arbeidsgiver ikke inndrar HMS-kort fra sine tidligere arbeidstakere, uavhengige av korte eller lengre arbeidsforhold, så kan HMS-kort misbrukes. Personen kortet er utstedt til vil da kunne utgi seg for at vedkommende fremdeles jobber hos sin tidligere arbeidsgiver, sier Mowinckel.

På grunn av faren for misbruk er det mulig å kontrollere status for et konkret HMS-kort. Ved å taste inn det aktuelle kortnummeret på bestillingssidene for HMS-kort, får du informasjon om kortet er innenfor gyldighetsperioden på to år, meldt sperret eller tapt. Det gjøres samtidig også registersøk som viser i sanntid om arbeidsgiver oppfyller de registerkravene som stilles for å få produsert HMS-kort og om arbeidstakeren fremdeles er registrert som ansatt i virksomheten.

Vil bryte tausheten

HMS-kort

  • Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort.
  • HMS-kortet identifiserer den enkelte arbeidstaker og opplyser om hvem som er vedkommendes arbeidsgiver.
  • Kortet utstedes av IDEMIA.

EBA-advokat Øystein Seljeflot sier til Byggeindustrien at Entreprenørforeningen er spesielt opptatt av å knytte flere opplysninger til HMS-kortet slik at det blir lettere for vanlige entreprenører å utøve sin påseplikt på byggeplassen.

– Vi er mest opptatte av å få på plass de ekstrafunksjonene som HMS-kortet bør ha for å bidra til seriøsitet, som at det kobles opp mot de månedlig innrapporterte opplysningene om den enkelte arbeidstaker i A-meldingen, sier han.

Seljeflot frykter dårlig deling av registerinformasjon og uklare regler for taushetsplikt kan bli et vern for kriminelle aktører. Men det er flere som jobber for å gjøre spillerommet for de kriminelle mindre.

I et høringsforslag fra Skatteetaten til Finansdepartementet levert 25. juni i år, foreslår etaten flere endringer i reglene om informasjonsbehandling i Skatteetaten for å balansere skattebetalernes rettsikkerhet med bedre informasjonsdeling for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Skatteetaten foreslår endringer i reglene for både deling med andre offentlige etater og A-krimsentrene for å «gjøre det enklere å dele taushetsbelagte opplysninger med andre offentlige myndigheter», som Skatteetaten selv skriver.

I sitt forslag til ny skatteforvaltningslov §3-3 foreslår Skatteetaten at det skal slås fast at «Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger utleveres til andre offentlige myndigheter dersom dette er nødvendig for å utføre mottakerorganets oppgaver etter lov, eller hindre at virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte».

– Vi kan ikke la taushetsplikten beskytte kriminelle aktører, slår Seljeflot fast.

Utvider kortet

Inger Petrea Mowinckel forteller at Arbeidstilsynet nå forbereder en anbudsutlysning for HMS-kortene fra 2020, og at de nye kortene etter planen skal bli en avlesningsnøkkel for de aktuelle registrene som arbeiderne må stå på for å ha lovlig tilgang til byggeplassen.

– Kravene rundt HMS-kort er bestemt av forskriften om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser. Vi ønsker å samkjøre kravene for HMS-kortene i bygg- og anleggsbransjen og for renholdsbransjen. For å få utstedt HMS-kort i renholdsbransjen er det også krav om kontroller opp mot UDI for å sjekke om du har lovlig opphold. Det ønsker vi også som krav for HMS-kort i bygg og anlegg. Det kan være aktuelt å legge til flere registre etter hvert, sier hun.

Mowinckel påpeker at for å få produsert HMS-kort og i statussøket for HMS-kortene så brukes allerede dataene fra A-meldingen som sendes til NAV og Skatteetaten. Men da A-meldingen normalt sendes inn månedlig fra virksomhetene vil det kunne være forsinkelser i innregistreringen i registrene og dermed hva som vises frem i statussøket for HMS-kort.

– Alle og enhver kan i prinsippet søke på status her, men kun på ett og ett HMS-kort nummer, sier hun.

For store bestillere og store entreprenører, har løsningen vært å bruke tilleggstjenester som for eksempel HMSREG, et system utviklet for Oslo kommune. Kathrine Andersen i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune forteller at det ikke går an å bruke HMS-kort med utgått ansettelsesforhold på deres byggeplasser.

Kathrine Andersen i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

– HMSREG gjør kontroller mot HMS-kortbasen til Arbeidstilsynet, som igjen kontrollerer HMS-kortet mot ulike offentlige registre, blant annet AA-registeret. Dersom et HMS-kort blir benyttet etter opphørt arbeidsforhold, vil HMSREG automatisk generere et varsel om at arbeidsforholdet ikke kan bekreftes. Denne indikasjonen på mulig svart arbeid må følges opp av byggherre eller prosjektleder hos Oslo kommune, slik at nødvendig dokumentasjon kan hentes inn. Hovedentreprenør har også tilgang til og mulighet for å følge opp disse samme varslene, sier hun.