– Vi er fornøyd med at vi har oppnådd ti prosent kvinneandel, men vi kan ikke gi oss der. Nå er målet 15 prosent innen 2023, sier Dortea Gjervik, leder i Ramirents kvinnenettverk.

Ramirent girer opp kvinnesatsingen

Ramirent har nådd sitt mål om 10 prosent kvinneandel innen 2020. Nå er målet 15 prosent innen 2023.

Høsten 2017 dannet Ramirent et eget kvinnenettverk for å for å sette fokus på mangfold og for å jobbe med å øke kvinneandelen i selskapet som opererer i en mannsdominert bransje. Målet var å øke kvinneandelen til 10 prosent innen utgangen av 2020.

Dette har nå gitt resultater. Ifølge en pressemelding gikk kvinneandelen i 2019 fra 7,1 prosent til 9,4 prosent, og målet om 10 prosent innen utgangen av 2020 ble nådd.

– Vi er strålende fornøyd med at vi har nådd det første målet, men vi kan ikke gi oss der. Nå er målet 15 prosent innen 2023, sier Dortea Gjervik som er administrasjons- og økonomidirektør i Ramirent og leder av kvinnenettverket.

- Mangfold øker trivsel

I Norge har utleieselskapet cirka 400 ansatte. Gjervik opplyser at et av hovedmålene med kvinnenettverket var å sikre at kvinnelige ansatte trives og sørge for at de gis samme utviklingsmuligheter som menn. I tillegg ønsker kvinnenettverket å bidra til økt rekruttering av kvinner til utleieselskapet og generelt øke bevisstheten om viktigheten av mangfold

– Hva har dere gjort konkret?

– Vi har justert stillingsannonsene våre og jobbet med å synliggjøre Ramirent som en god arbeidsplass for kvinner. Vi har jobbet bevisst både med bildebruk og språk i våre annonser, blant annet ved å synliggjøre at vi driver i servicebransjen. Nylig ansatte vi konsernets andre kvinnelige kundesenterleder på vårt avdelingskontor i Førde, sier Gjervik til Byggeindustrien.

Hun peker også på at det er helt avgjørende å få med ledelsen i mangfoldsarbeidet.

– Det er lederne som rekrutterer, og vi opplever at satsningen på økt kvinneandel har gått mye lettere enn vi hadde sett for oss. Når som vi har fått ansatt flere kvinner, ser vi også hvor bra effekt det har på arbeidsmiljøet. Det er noe alle nyter godt av, sier Gjervik.

Servicebransje
Ramirent har 30 kundesentre fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Nyansatte May Britt Torsnes skal lede Førde-kontoret med ansvar også for Sandane og Sogndal. Hun har bakgrunn som HR-leder i industriselskapet Nyrstar i Høyanger.

– Landbasert industri er forholdsvis mannsdominert, så jeg visste hva jeg gikk til da jeg begynte i uteleiebransjen. I en bransje som dette med så mange mange ulike oppgaver, roller og utfordringer har vi absolutt bruk for alle de kvaliteter og all den kompetanse som ansatte fra begge kjønn besitter, sier Torsnes – som er den andre kvinnelige avdelingeslederen i Ramirent.

Konserndirektør Fredrik Brandal er svært fornøyd med at det første målet om 10 prosent kvinneandel er nådd.

– Dette er noe vi i ledergruppen både har sett behovet for og tatt initiativ til. Nå ønsker vi å jobbe aktivt for å øke kvinneandelen ytterligere nå det ambisiøse målet om 15 prosent innen 2023, sier han.

Diversitas-partner
I 2020 ble Ramirent partner av Diversitas som er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen samtidig som det fungerer som en møteplass for folk i bransjen.

– For oss er partnerskap i Diversitas et viktig strategisk grep både for å øke andelen kvinner i vårt eget selskap, og for å bidra til fokuset på økt mangfold i bransjen generelt sett. Vi har også erfart hvor bra det er å trekke erfaringer fra de andre medlemmene i nettverket, sier Gjervik.

Diversitas-leder Metha Marie Leonhardsen er svært tifreds med at også Ramirent har sluttet seg til nettverket, som nå teller 12 medlemsbedrifter inkludert stifterne og partnere.

– Ramirent viser et tydelig engasjement og er en rollemodell for andre aktører når det gjelder å sette seg mål og å oppnå disse. Jeg har stor tro på at de vil klare oppnå økt kvinneandel og håper flere i bransjen vil gjøre det samme, sier Leonhardsen.

– Må kvinner i bygg og anlegg lage egne nettverk for å få opp kvinne-/mangfoldsandelen i egne virksomheter?

– Definitivt ikke. Men verdien med et kvinnenettverk i egen organisasjon er å åpne opp og prate om temaer som treffer kvinnene, noe som kan føles trygt for mange. Vi har stor tro på at mangfoldsarbeid må drives av flere enn en minoritetsgruppe. For å oppnå verdi må selskaper tilegne seg mangfoldskompetanse. Dette krever tid, kompetanse og ledelsesforankring, avslutter Leonhardsen.