Prestegårdshagen i Spydeberg Årets grønne park

Den gamle Prestegårdshagen i Spydeberg er kåret til Årets grønne park 2017.

Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML, er en bransjeorganisasjon som har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg vil organisasjonen styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet. Prisen Årets grønne park ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. I 2017 er det for 29. gang at prisen deles ut.

Den gamle prestegården i Spydeberg med hovedbygning, stabbur og hage ble fredet av Riksantikvaren allerede i 1991. Etter at prestegården gikk ut av bruk som prestebolig og fraflyttet i 2005, ble stiftelsen Spydeberg prestegård etablert i 2007 med formål blant annet å forvalte Spydeberg prestegård som nasjonalt minnesmerke og formidle historien om opplysningstiden i Norge på 1700-tallet gjennom Jacob Nicolai Wilses arbeid lokalt og nasjonalt.

Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

a)At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser

b)At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt

c)At parken er tilgjengelig for allmennheten

NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

* Stiftelsen Spydeberg prestegård har lagt ned et stort og grundig arbeid med å gjennomføre restaurering og gjenoppbygging av det gamle prestegårdsanlegget. Det har betinget et nært samarbeid med antikvariske myndigheter og krevet stor innsats for å legge et økonomisk grunnlag for gjennomføring av arbeidene.

* I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 sto prestegårdshagen gjenoppbygd i henhold til Wilses opptegnelser og tegninger. Utgangspunktet var et fullstendig overgrodd og ødelagt hageareal. Nitide hagearkeologiske undersøkelser ble foretatt i 2011 og var grunnlag for å kunne rekonstruere den gamle hagen med grusganger, støttemurer, utsiktspaviljong og skulpturer.

* Prestegårdshagen har blitt et tidsbilde fra opplysningstiden på 1700-tallet. Wilse var en uvanlig kunnskapsrik prest – en vitenskapsmann innen natur- og kulturvitenskap - og prestegårdshagen ble anlagt som en nyttehage med stort sortiment av urter og grønnsaker. En slik nyttehage krever en tett oppfølging og regelmessig vedlikehold gjennom vekstsesongen og fremstår forbilledlig velholdt. Imponerende er det at alt hagearbeid gjennom vekstsesongen blir utført av en gruppe frivillige ledet av en engasjert og kompetent anleggsgartner som har fulgt hagen opp etter ferdigstillelse.

- Som det fremgår av statuttene legges det stor vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av bruksmessige og estetiske kvaliteter. Utmerkelsen i år er ment som en inspirasjon og heder til stiftelsen styre som uredd satte seg høye mål og samtidig vil NAML berømme innsatsen til gruppen av frivillige som har gjort at prestegårdshagen fremstår som en sjelden perle i Østfoldlandskapet, heter det i en pressemelding.