Politiets data- og materielltjeneste (PDMT)

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT)

Sted: Jaren

Prosjekttype: Kontor- og lagerbygg

Kontraktsum eks. mva: 85 millioner kroner

BTA: 4.600 kvm

Byggherre: Backe Prosjekt Nord AS

Totalentreprenør: Miljøbygg

Arkitekt: LPO Arkitekter AS

Rådgivere: RIB: Oppland Byggconsult - RIV: Bright Rådgivende VVS - RIE: Oslo Elprosjektering - RIA: Berg Knudsen - Bygningsfysikk: Norconsult - Utvendig VA-konsulent: COWI

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Thoresen Anlegg - Ventilasjon: Bryn Ventilasjon - Rør: Knut Malmberg - Elektro: Gulbrandsen & Olimb - Skytebane: Obsima Technology - Stålarbeider: Borger Hamar Sveiseverksted - Hulldekker: Spenncon - Lettak: Lett-tak Systemer - Betonggulv: Fron Betong - Malerarbeid: A. Lynnebakken & Sønn - Blikkenslager: Blikk og Takservice - Heis: Elevator - Ståldører og branntetting: Firesafe - Innredninger og himlingsplater: Tøftum Innredning - Lås og beslag: Møller Undall - Mur, puss og fliser: Mjøsen Murerforretning - Vinduer: Lian Trevarefabrikk - Trapp: Midthaug - Taktekking og membran: Takteknikk - Tredører: AT-Tre - Aluglass: Sagstuen - Leddport: Port Innlandet

De kaller seg Politiets verktøykasse, og er ordensmaktens logistikkorganisasjon. Nå er materielldelen av denne Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) samlokalisert i et skreddersydd nybygg på Jaren.

PDMTs datadel ligger i Oslo, mens materielltjenesten tidligere var lokalisert på fire steder på Jaren. Her var kapasiteten etter hvert sprengt, samtidig som de gjeldende leiekontraktene var i ferd med å utgå. I prosessen som fulgte med å avklare veien videre, skaffet PDMT seg en opsjon på tomt på industrifeltet Mohagen fra Gran kommune. I anbudsgrunnlaget som ble utarbeidet fokuserte PDMT på avtalevilkår og behovsbeskrivelse i en OPS-avtale. Opsjonen på tomta lå inne i anbudsgrunnlaget og skulle løses ut av den som fikk kontrakten. Blant flere tilbydere ble Backe Prosjekt Nord foretrukket, og leieavtalen med PDMT gjelder for 30 år. PDMT er også Politiets kompetansesenter hva byggeprosjekter, husleieavtaler og forvaltning av eiendommer angår. Totalt disponerer Politiet 600.000 kvm bygningsmasse.

− Det er viktig for oss å være tydelig på at vi kun er en leietaker. Entreprisemodellene er ikke vårt bord, og vi skal ikke ha et byggherreansvar. Det ansvaret skal byggherren, Backe Prosjekt, ha overfor sine underentreprenører, sier avd. dir. for Eiendom, bygg og anlegg i PDMT, Helge Christian Haugen. Han var også PDMTs prosjektleder i denne prosessen. Naturlig nok valgte Backe Prosjekt å benytte Miljøbygg, et selskap i BackeGruppen, som totalentreprenør.

Selv om tomteanskaffelse lå i konkurransen, var selvfølgelig plasseringen og utnyttelsen et viktig moment. Det nye bygget inneholder 2.500 kvm kontorer, men vel så viktig er lagerdelen på 2.100 kvm. Stor varetransport ut og inn krever fungerende logistikk. PDMT anskaffer og leverer det vesentligste av utstyr til hele politi- og lensmannsetaten, samt til Tollvesenet og Kriminalomsorgen, og mye av dette mellomlagres på Jaren.

Ble speilvendt
Bygget var godt prosjektert, men det ble allikevel foretatt vesentlige endringer. – I forprosjektet ble det valgt å snu bygningen rundt, rett og slett å speilvende det. Det var tidlig i prosessen, så vi hadde både tid og kapasitet til å gjøre det, sier Eirik Strand, prosjektleder i Backe Prosjekt.

– Jo, prosjektet vårt som ble valgt, var egentlig vendt den andre veien. Men i samarbeid med brukeren kom vi i forprosjektet frem til at en speilvending ville gi en vesentlig bedre logistikk for deres behov. Da slapp man å passere gjennom transportdelen før man kommer til hovedinngangen. Dette er et klart eksempel på at brukere ofte ser slike ting mye tydeligere enn det vi gjør. Politiet har hele tiden vært svært engasjerte. Og de har bidratt med et veldig godt gjennomarbeidet funksjonsprogram, med klare funksjonskrav og behov – og i en fin prosess, sier arkitekt Ola Aasness i LPO arkitekter.

Bygget har ikke kjeller, men er plassert i skrånende terreng, slik at betydelige deler derfor ligger under bakkenivå. Med de oppgavene som skal løses er det her ingen ulempe. Bygget består av stål og betong, mens annen etasje i prinsippet består av limtrekonstruksjoner med limte søyler, dragere og lettak.

Testskytebane
De største tekniske utfordringene for Miljøbygg lå utvilsomt i etableringen av skytebanen, som kom sent med i prosjektet som en opsjon. Tidligere foregikk tester av skytevåpen stort sett i utlandet. En ny skytebane vil være tid- og ressurssparende, samtidig som det ville øke forutsetningene for å foreta de riktige anskaffelsene. Skytebanen er et av de arealer som ligger under bakkenivå, men allikevel med møterom ved siden av og kontorer over. Dette skapte så vel sikkerhetsmessige som akustiske utfordringer.

Skytebanen er konstruert som en frittstående boks i huset, med bjelkelag i god avstand fra de plasstøpte dekkene. Det er i forskjellige lag og tykkelser brukt isolasjon, gips og GK-himling med lydbøyler. Dessuten ble hullene i hulldekkene etterfylt med betong med en ytterligere påstøp over det igjen. Regupol-plater, som skal være ekstremt holdbare og minimere faren for splinter og rikosjetter, dekker alle inneflater på den 32 meter lange skytebanen.

Obsima Technology AS har vært prosjekterende og stått for leveransene til skytebanen, mens rådgiver for akustikk, Berg Knudsen AS, har kommet med verdifulle innspill. Løsningen har vakt interesse hos SINTEF som målte svært gode lydresultater ved skytevåpen- og ammunisjonstesting. Mens man før måtte reise ut for testing, er det nå internasjonal interesse for å benytte anlegget på Jaren.

Saktevoksende gran
Mohagen er et typisk industrifelt, med det sedvanlige innslaget av tradisjonell industrikledning i fasader. Det ville LPO arkitekter unngå. – Vi syntes det var viktig å finne materialer som skiller seg litt ut. Det var også viktig fordi det blir et referansebygg for Politiet. Det viste seg at den lokale leverandøren, Gran Tre, har et svært velutviklet fasademateriale – saktevoksende gran. Forslaget vårt falt i god jord, og resultatet har blitt meget bra, sier arkitekt Aasness. Kun den innerste delen av stammen brukes til kledningsbord. Denne kjernen er hardere og inneholder mindre luft. Dermed trenger ikke dette panelet så hyppig vedlikehold som annet trevirke.

Energiregnskap
Hadeland ønsker å være en kompetanseregion på bioenergi, og Gran Tre bidrar således med mer enn kledning. Det er fra flisfyringsanlegget her som fjernvarmen til PDMT kommer fra. Miljøbygg hadde visjonære vyer og la seg godt under de kommende energikravene da prosjektet kom i gang. Det henger også sammen med anbudsdokumentene der PDMT forpliktet tilbyder til å presentere et verdifullt energiregnskap; dersom bygget i operativ drift brukte mer energi enn et visst antall kWh/kvm/år skulle driftkostnadene på energien deles. Resultatet ligger nå vesentlig under det avtalte nivået.

Totalt er det 280 ansatte i PDMT, ca. 65 jobber på Jaren. Men den 18 mål store tomta er ikke fullt utnyttet. Det er lagt opp til både å kunne doble kontorkapasiteten og øke lagerkapasiteten med 50 prosent.

– Byggeplassen har vært veldig ryddig og ordentlig, vi følte oss tidlig trygge på at dette skulle bli en ordentlig og skikkelig prosess med entreprenør og byggherre. Det har vært konstruktive diskusjoner der vi har kunnet bidra i brukermøtene og kunnet planlegge våre innkjøp, sier stedlig prosjektleder i PDMT, Odd Løvseth.

Tekst og foto: Trond Joelsen