E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) omfatter bygging av bru over Bjørnafjorden og ny vei over Tysnes og Reksteren. Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling.

E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) omfatter bygging av bru over Bjørnafjorden og ny vei over Tysnes og Reksteren. Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling.

Planprogram for Hordfast godkjent

Hordfast-prosjektet kan være et skritt nærmere virkelighet. Nå er planprogrammet for den statlige reguleringsplanen godkjent.

– Jeg mener planprogrammet gir et godt grunnlag for å sluttføre arbeidet med reguleringsplanen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Det er Statens vegvesen som har laget forslaget til planprogram, men denne har vært på høring, og det har ført til noen endringer.

De viktigste endringene er:

* Redusert veistandard i prosjektet skal utredes

* Planforslaget skal ha en egen konsekvensutredning for massedeponi

* Et område i Søreidsvika, hvor broelementer skal settes sammen, skal konsekvensutredes sammen med området Hondnes-Beltestad

* Det er presisert at plandokumentene skal inneholde en samlet og oppdatert vurdering av konsekvenser for blant annet naturmangfold.

Regjeringen skal våren 2024 legge fram Nasjonal transportplan, og der skal Hordfast-prosjektet vurderes i sin helhet.

Hordfast er en planlagt ferjefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os i Vestland. I dag går E39 mellom Os og Stord via ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg. Hordfast er en del av prosjektet Ferjefri E39 med mål om å gjøre hele stamveien på Vestlandet ferjefri.