Pablo Picasso og Carl Nesjars "Fiskerne" på fasaden av Y-blokka. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Plan- og bygningsetaten sender klager på riving av Y-blokka til Fylkesmannen

27. september sendte Plan- og bygningsetaten klagene på riving av Y-blokka til Fylkesmannen. Rivingen kan ikke starte før Fylkesmannen har avgjort saken.

Rivingen av Y-blokka er bestemt gjennom en statlig reguleringsplan, og kommunen er forpliktet til å følge opp planen.

– Vi har vurdert at klagene ikke gir grunnlag for å oppheve rivetillatelsen. For oss er dette en avgjørelse som skjærer i hjertet. Nå er det opp til Fylkesmannen å vurdere klagene, sier etatsdirektør Siri Kielland i Plan- og bygningsetaten i en pressemeldling.
Det kom inn i alt fem klager på rivetillatelsen, fra Fortidsminneforeningen, ICOMOS, fra Norske Arkitekters Landsforbund og Oslo arkitektforening, og to privatpersoner.

Klagene fra privatpersonene ble avvist, fordi de ikke har formell klagerett i byggesaken.
Klagerne påpeker blant annet at riving gir tap av internasjonal kulturarv, at planvedtaket er feil på grunn av mangelfull konsekvensutredning av riving og at det å rive er i strid med statens eget ansvar for å ivareta kulturminnearven vår.
I klagebehandlingen kommenterer Plan- og bygningsetaten at store deler av klagene er knyttet til den statlige planen for regjeringskvartalet, mens i utgangspunktet er det bare byggesaksvedtaket som det er mulig å klage på.
– Vi påpekte i rivetillatelsen fra 5.juli at mangelen på reell kulturminnefaglig vurdering har svekket plangrunnlaget, sier Kielland i pressemeldingen.

– Det er også slik at det ikke er klagemulighet på statlige reguleringsplaner, og byggesaken er dermed første mulighet til å klage. Derfor ber vi Fylkesmannen om å ta stilling til om de bør vurdere klagene i sin helhet, til tross for at klagene handler om temaer som er endelig vedtatt i planen.
Fortidsminneforeningen skriver ifølge Plan- og bygningsetaten sin klage at klimagassvurderingene som Statsbygg har sendt inn ikke er gode nok.

– I følge den statlige reguleringsplanen skal ikke kommunen godkjenne klimagassberegningene, sier Kielland.

– Vår rolle var å sørge for at Statsbygg knytter til
seg kompetente rådgivere på dette fagområdet, slik som ansvarsrettsystemet forutsetter.