Penger til prosjektering

Regjeringen bevilger 25 millioner kroner til prosjektering av nybygg på Vestbanetomta over Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett.

En åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse om nytt, samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo er under gjennomføring. Regjeringen bevilger 25 millioner kroner over FADs budsjett til prosjektering av det nye bygget.

Målet med konkurransen er å etablere et profilert museumsanlegg av internasjonal betydning som gir museet fleksible og hensiktsmessige rammevilkår med tanke på sikring, bevaring og formidling av samlingene. Det nye bygget skal ha et arkitektonisk uttrykk som markerer museets posisjon som samfunnsinstitusjon.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design får i 2010 en økning på over 11 millioner kroner og dermed en totalbevilgning på 244,8 millioner kroner fra KKD. Økningen legger til rette for et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Kulturetaten i Oslo kommune om å forberede feiringen av Munch-jubileet i 2013. Om lag 1,5 millioner kroner av økningen gjelder restinnfasingen av spillemidler fra Den kulturelle skolesekken til det ordinære statsbudsjettet.

Økningen innebærer også at museet kan opprette en egen prosjektlederstilling for å ivareta brukermedvirkningen i det store byggeprosjektet på Vestbanen.