Peab og Cowi videre for bygging av E6 Kvål - Melhus

Nye Veier AS har besluttet at Peab og Cowi skal videre til konkretiseringsfasen for E6-utbyggingen mellom Kvål og Melhus - en strekning på sju kilometer.

Kontrakten gjennomføres som Integrert prosjektleveranse (IPL) og har en ramme på cirka 700 millioner kroner eks. mva.

- Med dette prosjektet er vi i gang med veibygging sør for Trondheim, det er en viktig milepæl for oss, sier adm. direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Dette er Nye Veiers første kontrakt som gjennomføres som IPL. Sentrale forutsetninger ved denne kontraktsformen er at byggherre, rådgiver og entreprenør (IPL-partner) utvikler et forpliktende, tillitsbasert fellesskap som skal jobbe for prosjektets beste. Kontraktsformen legger opp til full åpenhet og samlokalisering gjennom hele prosjektet for å sikre kortest mulig beslutningslinjer.

– På denne måten får vi optimal gjennomføring av utbyggingsprosjektet, noe som er kjernen i måten Nye Veier jobber på. Vi ønsker helhetlig planlegging og en raskere og mer kostnadseffektiv utbygging enn hva som tidligere har vært tilfelle for norsk veiutbygging, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

Tett samhandling
Konkurranse med prekvalifisering ble utlyst i juni 2018. I september 2018 ble tre tilbydere kvalifisert for å konkurrere om IPL-entreprisen.

Prosjektet starter med en utviklings- og optimaliseringsfase hvor IPL-partnerne skal samhandle om alle deler av prosjektet innenfor byggherrens budsjettpris. Målet i denne fasen vil være å forbedre og optimalisere prosjektet og ha klare rammer og målsettinger for utbyggingsfasen.

Tydelige overordnede mål
Nye Veier stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar. Prosjektet har disse overordnede målene:

* Realisere målet om en skadefri bygge- og anlegg- og driftsperiode samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv

* Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering

* Rask og sikker prosjektgjennomføring med minimale ulemper for alle trafikanter i anleggsperioden

* Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø - spesielt med hensyn på elva Gaula

* Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag, herunder "utetid" for midlertidige arealer

Strekningen er ferdig regulert og går gjennom Melhus kommune. Byggestart forventes å være høsten 2019. Veien vil være fullført med fire felt og 110 km/t fartsgrense medio 2021. Prosjektets totalkostnad er på cirka 1,1 milliard kroner inkl. mva.