Øystein Vennesland æresmedlem i NFB

Nylig ble det for første gang i Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) sin historie delt ut Æresmedlemsskap i NFB. Hedersbetegnelsen ble delt ut til Øystein Vennesland.

Øystein Vennesland ble utdannet sivilingeniør fra Kjemilinjen ved NTH i 1968. Han har arbeidet med betong og bestandighetsproblematikk siden 1975, først ved SINTEF/FCB (1975-83), så i NOTEBY (1984-90), og ved NTH/NTNU og SINTEF fra 1991 til han gikk av med pensjon i 2009

Vennesland har bidratt tungt i utviklingen av betongrehabiliteringsfaget, både i Norge og internasjonalt. Han har bidratt gjennom forskning, nyskapning og kunnskapsspredning. Han har deltatt i flere nasjonale FoU-prosjekter innenfor bestandighet og armeringskorrosjon og sto bak utviklingen av de elektrokjemiske rehabiliteringsmetodene realkalisering og kloriduttrekk.

Han har også vært sentral i oppbyggingen av betongrehabiliteringsfagene ved NTNU, på alle nivåer fra grunnkurs til etterutdanningskurs. Han har veiledet et titall dr.gradskandidater innenfor elektrokjemi og armeringskorrosjon, både i Norge og i utlandet.

Vennesland har utgitt en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner. Han har vært medlem i flere nasjonale komitéer for utarbeidelse av publikasjoner/veiledninger innenfor bestandighet, tilstandsanalyse og rehabilitering av betong, både i regi av RIF og Norsk Betongforening. Han har deltatt i flere europeiske samarbeidsprosjekter innenfor COST, på temaene korrosjon og behandling av stål i betong. Hans internasjonale engasjement har i stor grad bidratt til anerkjennelsen av norsk betongrehabiliteringsbransje i utlandet. Han innehar ærestittelen RILEM Fellow for fremragende bidrag innenfor RILEMs arbeidsområder.

Statutter for utnevnelse av æresmedlemmer i NFB
Styret i Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) har i møte 29.08.2012 besluttet å innstifte NFBs æresmedlemskap for å hedre personer som har vist en særlig fortjenestefull innsats for foreningen eller innenfor foreningens fagområder.