Over grensen

Det er satt inn en rekke ulike tiltak for å bekjempe spredningen av koronasmitten. Dette er også helt nødvendig for å forsøke å få situasjonen under kontroll. Men dette har også gitt en rekke praktiske utfordringer, blant annet hvordan man skal håndtere reise til og fra jobber og byggeplasser innen byggenæringen.

Store deler av landet er nå stengt ned som følge av koronakrisen. Det betyr at det er omfattende restriksjoner for de som drar til og fra Norge, med en streng karantenepraksis for de som krysser landegrensen. Men det er nå også flere kommuner som i praksis har stengt sine kommunegrenser for tilreisende fra ulike deler av landet. En rekke kommuner rundt har nå innført denne typen restriksjoner, noe som opplagt skaper en del utfordringer for arbeidspendlere og virksomheter. Det er mange arbeidere som kan bo i en kommune og arbeide i en annen, på samme måte som en rekke større prosjekter har mange tilreisende fra ulike deler av landet.

Med en praksis internt i Norge hvor flere kommuner da har innført egne koronabestemmelser og i praksis har stengt kommunegrensene, vil det oppstå problemer. Vi har selvsagt stor forståelse for at noen kommuner har behov for å holde smittefaren unna i deres kommuner, men dette gir også omfattende utfordringer som får store konsekvenser. Dette er med på å skape en uoversiktlig situasjon for næringslivet å forholde seg til, spesielt for aktørene innen byggenæringen. Det er derfor viktig at vi nå får landsdekkende regler og retningslinjer, hvor statlige myndigheter tar avgjørelser rundt denne tematikken. Med et regelverk som praktiseres ulikt rundt om i landet vil dette i praksis kunne være veldig vanskelig å få til fungere, og er med på gi en situasjon der mange byggeplasser og opprettholdelsen av viktige samfunnsoppgaver vil stoppe opp.

De fleste er nå innstilt på at tiden vi er inne i vil føre til store konsekvenser, både for enkeltpersoner, men også for virksomhetene som forsøker å få hjulene til å gå rundt i en meget utfordrende periode. Derfor er det også ekstra viktig at man ser til å få et funksjonelt og ensartet regime som kan bidra til å holde aktiviteten oppe så godt det lar seg gjøre. Om man får mange spesialbestemmelser rundt om i landet som i prinsippet vil gjøre det umulig å holde byggeplasser gående, vil dette kunne ha meget uheldige konsekvenser, ikke minst i mange lokalmiljøer. Man må derfor få på plass noen regler slik at arbeidere som ikke er i karantene fritt kan krysse kommunegrenser for å komme til og fra arbeidsstedet. BNL har sendt en anmodning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om nettopp dette samt at de har bedt om at kommunene ikke kan fatte vedtak om at arbeidstakere skal holde seg hjemme, samt at dersom det skal være reisebegrensninger må dette komme fra Folkehelseinstituttet og ikke fra den enkelte kommune.

Vi håper dette er innspill som vil bli fulgt opp. Alle må være med på helsedugnaden vi nå har for å unngå spredningen av koronasmitten, men samtidig er det avgjørende å se til at man kan holde hjulene i gang der det er mulig – og ikke minst at man har et felles regelsett å forholde seg til.