Illustrajonsfoto av boligprosjekt D36 i Dælenenggata 36 i Oslo. Foto: Trond Joelson

Oslo kommune skal beregne grønt og blått i boligprosjekter

På oppdrag fra byrådet i Oslo har Plan- og bygningsetaten har utviklet et nytt og forbedret verktøy for blågrønn byutvikling.

– Byrådet vil intensivere arbeidet med klimatilpasset flom- og overvannshåndtering og styrke byens naturmangfold, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen i en pressemelding.

– Med ny, blågrønn faktor får Oslo et bedre verktøy for å arbeide med overvann og ta vare på naturmangfold i planleggingen av nye boligprosjekter. Det vil si at blågrønne tiltak vil også gi en ramme for et godt byliv, helse og trivsel i en periode med fortsatt befolkningsvekst og press på utbyggingsarealer, legger hun til.

Blågrønn faktor er et verktøy som skal brukes av kommunen og utbyggere i arealplan- og byggesaker med boliger for å fremme blågrønn utvikling av Oslos byggesone. Normen blir forpliktende for alle som skal bygge, og skal brukes på lik linje som parkeringsnormene.

– Normen fastlegger krav til blågrønne tiltak som tilpasses for å infiltrere, fordrøye og lede bort store overvannmengder, samtidig som de bidrar til blågrønne kvaliteter i prosjektene, forklarer enhetsleder Hilde Olea Simonsen i Plan- og bygningsetaten.

Metodikken ble videreutviklet basert på internasjonale metoder i samarbeidsprosjektet Fremtidens byer, som ble avsluttet i 2014. Selv om det var enighet om at metoden var viktig, opplevde flere at verktøyet var tidkrevende og vanskelig å bruke for både utbyggere og saksbehandlere.

– Derfor har vi jobbet mye med å forenkle normen og beregningsmetodene, og det har blitt enklere å oppnå måltall i normen, sier Simonsen.

– Normen er også tilpasset det skålformede terrenget i Oslo. Overvann i ytre by skal gjennom indre by på sin vei til fjorden, og derfor har vi lagt oss på et noe høyere ambisjonsnivå i ytre by, fortsetter hun.

Både klimaendringer med mer ekstremnedbør og fortetting i byen gjør overvannshåndteringen viktig av en rekke grunner.

– Bare på noen få år har samfunnet fått en langt mer bevisst holdning til at byutvikling og bygg må tilpasses klimaendringer, sier Simonsen.

– En god, blågrønn struktur bidrar til god samfunnssikkerhet- og økonomi ved å sette byen i stand til å håndtere styrtregn og flom. I tillegg blir naturmangfoldet styrket, og grøntområder og vann er viktige trivselselementer for befolkningen. Som verktøy kan normen hjelpe oss til å styre utviklingen slik at vi kan unngå uheldige virkninger av boligbyggeprosjekter.

– Nå skal byrådet ta stilling til saken, og jeg ser frem til å sette meg inn i forslaget, sier byråd Marcussen. – Det viktig å få på plass bedre styring med klimatilpasning når vi bygger i Oslo, og vi ønsker både bedre oversikt over hvordan boligbyggeprosjekter påvirker grøntområder og vann, samtidig som vi ønsker å få på plass konkrete, effektive tiltak i disse prosjektene.

Normen gjelder for boligprosjekter og inneholder:

  • Normtall for total blågrønn faktor for indre by og ytre by
  • Geografisk differensiering av indre by og ytre by
  • Regneark med tiltak og tiltaksverdier

Plan- og bygningsetaten har også laget en veileder til normen. På reguleringsplan-nivået skal utbyggerne redegjøre for blågrønne hovedgrep i boligprosjektene, mens i byggesaken må utbyggerne beregne den blågrønne faktoren. Forslaget til blågrønn faktor er basert på eksisterende kunnskap og erfaringer fra inn- og utland, men metodikken vil være i stadig utvikling. Plan- og bygningsetaten foreslår derfor at normen evalueres i løpet av to år etter at den er tatt i bruk. Da normen er avgrenset til boligprosjekter vil vi arbeide med en tilsvarende norm for veier, gater, plasser og næringsbygg etter politisk behandling og utprøving av denne bolignormen