Ortun badeanlegg

Ulvesethlogo

Ulvesethlogo

KCO

KCO

Nlogo

Nlogo

AsplanViaklogo

AsplanViaklogo

Node

Node

BrannSprinklerteknikk

BrannSprinklerteknikk

BergenProsjekt

BergenProsjekt

BergenRørteknikk

BergenRørteknikk

Nordomatic

Nordomatic

BWT

BWT

Klubbenlogo

Klubbenlogo

Ved Ortun skole i Fyllingsdalen i Bergen har Brødrene Ulveseth ført opp et nytt badeanlegg med to svømmehaller.

Fakta

Sted: Fyllingsdalen, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, badeanlegg

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 161,8 millioner kroner

Total kostnadsprognose: 255,3 millioner kroner

Bruttoareal: 3.727 kvadratmeter

Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging

Byggherreombud og SHA koordinator: Asplan Viak

Byggherrens ITB ansvarlig: Multiconsult

Totalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Arkitekt, LARK, ansvarlig søker og BIM koordinator: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIG: Node l RIE: KCO l RIByfy, RIV vent, RIMiljø, BIM: Norconsult  RIVA: Byggadministrasjon Harald Bjørndal l RIA: Brekke & Strand l RI Automasjon og ITB: Nordomatic l RIBr: Firesafe l RI Sprinkler: Brann & Sprinklerteknikk l RIHeis: Scan Heis l RIBasseng: Pooltech

Underentreprenører og leverandører: Rivning: Saneringsgruppen l Peling: NordWest Fundamentering l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Askeland l Hulldekker: Nobi Voss l Gulv-støp: Industrigulvspesialisten l Stålsøyler: Fana Stål l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade: Gjesdal Aluminium lSolavskjerming: Solskjermingsgruppen Vestland l Blikkenslager: Bygg og Ventilasjon l Trapper og rekkverk: Trappekompaniet l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Maler: Malermester Buer l Gulvlegger: Øystein Tvedt l Rørlegger: Bergen Rørteknikk l Elektro: Torsvik Elektro l Ventilasjon: Bergen Air l Automasjon og ITB: Nordomatic l Heis: Scan Heis l Branntetting: Firesafe l Sprinkler: Brann & Sprinklerteknikk Lås og beslag: Lås24 l Basseng og hev-/senkebunn: Pooltech l Renseanlegg til basseng: BWT l Avfallsanlegg: Bossug l Utstyr: Klubben l Møbelsnekker: Faginnredning

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Anlegget skal brukes av skoler og svømmeklubber i bydelen og blir også tilgjengelig for privatpersoner noen dager i uken.

Byggherre er Bergen kommune ved Etat for utbygging. Bygget er tegnet av Norconsult og Brødrene Ulveseth har utført byggearbeidet i en totalentreprise. Samlet areal er på 3.727 kvadratmeter.

Entreprisekostnaden er på 161,8 millioner kroner uten merverdiavgift, mens total kostnadsprognose er på 255,3 millioner kroner. Rivning av gammelt svømmeanlegg startet i begynnelsen av juni 2020 og grunnarbeidene startet i august 2020. Badeanlegget ble fullført i august i år. Det er også utført oppgradering av cirka 220 meter av Torgny Segerstedts vei inn til Ortun skole og badeanlegget med blant annet nytt overvannsanlegg, fortau og veibelysning.

9,5 meters betongvegg

Prosjektleder Johannes Moen i Brødrene Ulveseth forteller at byggingen har gått greit.

– Vi hadde krevende betong-arbeid med mange synlige betongvegger med opptil 9,5 meters høyde, høye krav til overflate og tett armert for å unngå riss. Det ble brukt SKB. Det var utfordrende å få god utflyt av betongen i forskaling på grunn av opptil 9,5 meter høye vegger med tett armering som ble støpt i en støp i full høyde. Det ble også tilsatt akselerator for å unngå for høyt støpetrykk, sier Moen.

Det har vært stort fokus på å velge riktige korrosjonsklasser på metaller. I svømmehallsoner var det krav om korrosjonsklasse C5.

Moen sier at alle prosjekterte i 3D, med felles 3D modell for alle fag. Bygget ble delt i soner der Lean ble praktisert.

To basseng

Badeanlegget har to basseng; et treningsbasseng og et terapi- og opplæringsbasseng. Trenings-bassenget er på 25 x 12,5 meter, er to meter dypt, har seks baner og en todelt heve- og senkebunn som kan heves helt til overflaten.

Bassengene har moderne vann-behandlingsanlegg med blant annet belastningsstyrt sandfilteranlegg med tank for returspylevann for hvert basseng og UV anlegg. Hvert basseng har egen tørrklordoser for klor- og pH kontroll som automatisk tilsetter klor og syre etter behov.

Terapi- og opplæringsbassenget er 16,75 x 10,6 meter, er to meter dypt, har heve-/senkebunn og rullestolrampe. Det benyttes egne rullestoler av plast i bassenget.

Mellom bassengene er det en mellomsone tilrettelagt for blant annet slyngetrening. Inn mot treningsbassenget ligger et vaktrom for badevakter (alarm går hvis noen ligger stille i vannet i et visst antall sekunder). Bygget rommer også lager, renholdssentral, flerbruksrom, personalrom, kjemikalierom, møterom, garderober/dusjer for herrer, damer og instruktører til begge bassengene og foaje.

Synliggjøre bygget

Sivilarkitekt Mari Furnes Rommetveit i Norconsult forteller at Ortun skole opprinnelig var vanskelig å få øye på fra hovedadkomsten fra vest, da skolen lå bak en tett grønn vegg av trær.

– Inngangssituasjonen til skole- og badeanlegget var også uoversiktlig og uklar. Det har vært en hovedtanke i utformingen å synliggjøre bygget mer, og derfor skyter nå badeanlegget ut igjennom den grønne veggen av trær, og poengterer at skole- og badeanlegget rommer en viktig funksjon i nærmiljøet, sier Rommetveit.

Hun sier at inngangsvolumet til badeanlegget er stramt i uttrykket, og forholder seg til skolens vinkler og høyder.

– Skolebyggets langstrakte karakter er videreført i det nye badeanleggets hovedvolum. Hovedvolumet er hevet litt opp, og løsriver seg ved å vri seg ut av skolens stramme vinkler, og strekker seg ut mot parken i en knekk. Badeanlegget ligger som en del av den flotte Ortunparken, og bevaring av eksisterende trær og naturlandskap og tilpassing til eksisterende terrengformer og parken har vært viktig i byggeprosjektet, sier Rommetveit.

Plasseringen av det nye badeanlegget åpner opp for en bedre forbindelse mellom skoleplassen og parken, og plasseringen bidrar også til at det blir en klarere adkomstsituasjon fra vest. Den nye serviceinngangen er plassert på et lavere nivå enn skoleplassen, og en unngår dermed farlige trafikksituasjoner mellom elever og store kjøretøy.

– Badeanlegget er universelt utformet og tilpasset multifunksjonshemmede. Fysisk nærhet mellom de to bassengrommene har vært viktig, samtidig har det også vært viktig å ha muligheten til å skjerme brukerne av opplæringsbassenget ved behov. Derfor har det blitt etablert en såkalt mellomsone midt imellom bassengrommene. Dette rommet slipper også lys helt inn til vestibylen og gir gjennomsyn i bygget på tvers av bygningsmassen. Korridorene i bygget er åpne og lyse med fri sikt mellom badeanlegget og skoleplassen. På korridorveggene mot skoleplassen er det utarbeidet ett veggmaleri av kunstner Marie Buskov som bidrar til å knytte badeanlegget og skoleplassen sammen. Bassengrommene har store glassflater som gir mye dagslys, og god kontakt mot parken og det grønne. I bassengrommene har veggene en eksponert betongoverflate med delvis akustisk demping. Bassengrommene og mellomsonen er kledd med en trespilehimling som vil binde rommene sammen og gi varme mot den eksponerte betongen, sier Rommetveit.

Hun sier at Norconsult er veldig godt fornøyde med badeanlegget.

– Vi er spesielt fornøyde med hvordan bygget forholder seg til parken, og hvordan naturen, de grønne trærne, og sollyset trekkes inn i de fleste rom og gir gode kvaliteter i de innvendige rommene. Det blir en egen følelse å svømme med utsikt til trekronene. Byggherre og entreprenør har vært lydhøre for våre ønsker i prosessen og det har vært et godt samarbeid, noe som vi mener har bidratt til et godt resultat, sier Rommetveit.

Veldig godt fornøyd

Prosjektleder Tore Naustdal i Etat for utbygging i Bergen kommune sier at han er veldig godt fornøyd med badeanlegget.

– Vi har fått mye skryt for anlegget og synes at det lover veldig bra, sier Naustdal.

Stålkjernepeler

Ortun Badeanlegg ligger i et skrånende terreng mellom Ortun skole og Ortuvatnet. Grunnen består dels av fjell og dels av løsmasser. Det er sprengt ut byggegrop under cirka halve bygget og sprengsteinsmassene er brukt til utfylling på tomten hovedsakelig i forbindelse med masseutskifting for ny innkjørsel til nybygget. 2.630 tonn med forurensede masser er kjørt til deponi. Den sørlige delen av badeanlegget (nesten halvparten av bygget) står på stålkjernepeler som er inntil 15 meter dype ned til fjell. Det er radonduk og drensrør for ventilering av radon under bygget. Det er tatt vare på løv- og bartrær tett på byggets østside.

Glassfasader

Bygget har en rektangulær del på to etasjer og to fløyer med hver sitt basseng inkludert en tredje etasje med teknisk rom. Disse fløyene ligger svakt buet, nesten som en banan. Kjelleren er støpt vanntett. Det er plasstøpt betong i fundamenter, søyler, vegger og dekker over første og andre etasje. Taket over bassengene og teknisk rom i tredje etasje har hulldekker. Det er en Con-Form vegg mot eksisterende skolebygg.

Taket er isolert og tekket med asfaltbelegg. Deler av taket har solcellepaneler.

Det rektangulære delen av badeanlegget har glassfasader mot vest (plan 2) og sør (plan 1 og 2). Fløyen med treningsbassenget har glassfasade mot sør (og mot ny rundkjøring) og fløyen med terapi- og opplæringsbasseng har glassfasade mot nord (mot skog). Utenom glassfasadene har bassengfløyene hel-limt bitumen diffusjonssperre, isolasjon, vindsperre og båndtekking av forpatinert titansink i to farger. Første etasje av bassengfløyene har betongforblending utført med stående bordforskaling.

På gulvene er det i stor grad fliser. Innervegger er faste og er fliskledd eller består av frilagt impregnert betong. I svømmehallene er det store lydabsorbenter av Troldtekt treullsementplater på veggene. Det er buet spilehimling av osp i taket i hallen med treningsbassenget, vannrett spilehimling av osp i svømmehallen med terapi- og opplæringsbasseng og mye Troldtekt treullsementplater i system ellers i bygget.

Omgjort til benker

Ortun Badeanlegg er prosjektert og ført opp etter Tek17 og er bygget etter passivhusstandard. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og er basert på fjernvarme. Ventilasjon er balansert. Svømmehallene har eget ventilasjonsanlegg. Det er varmegjenvinning fra ventilasjon, gråvann og returspylevann fra basseng. Bygget har energimerke B.

Faginnredning har gjort limtredragerne fra takkonstruksjonen i det gamle svømmeanlegget om til benker som står i foajeen i andre etasje og til et amfi som står i flerbruksrom i første etasje.

Bygget har robuste, varige materialer og vedlikeholdsvennlige materialer, som flis, betong, glass, tre og aluminium.

Bygget har hovedadkomst til plan 2 fra skoleplassen og en service- og personalinngang til plan 1. Tekniske rom ligger i første og tredje etasje. Hele bygget har universell utforming.

Uteområdene ligger på to plan, ved skoleplassen og utenfor treningsbassenget.

I bakken mellom de to planene er det satt opp sju robuste granitt benker med sitteflate av accoya treverk. Ved en rundkjøring på plan 1 er det en sittegruppe. På plenene er det plantet trær. Utenfor bygget ved rundkjøringen er det to biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede brukere.

Glassfasaden i treningsbassenget er utsmykket av Marie Buskov. Buskov har også malt et kunstverk på korridorvegg som vender ut mot glassfasade mot skoleplass.

Da byggeaktiviteten var på topp var det cirka 70 personer med. Ortun Badeanlegg er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter