Økte kostnader for arbeidskraften

Totale arbeidskraftskostnader per time økte med 4,6 prosent i kraftforsyning fra 2. til 3. kvartal 2004. Dette viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå som viser utviklingen i kostnader ved å ha ansatte.

Statistikken blir utarbeidet hvert kvartal som indekser per betalte time i ulike næringsområder, og har tall tilbake til 1998. Fra 1. kvartal 1998 til 3. kvartal 2004 er veksten i arbeidskraftskostnader i kraftforsyning på 47,2 prosent per time mot knapt 29,6 prosent i samferdsel. Mange forskjellige forhold kan ligge bak disse ytterpunktene, som for eksempel lavkonjunkturer i luftfart og telekommunikasjon, endrede konkurranseforhold og nye betingelser for virksomhetene i kraftforsyning. Endringer fra forrige kvartal Arbeidskraftskostnadsindeksen viser at gjennomsnittlige totale arbeidskraftskostnader per time i kraftforsyning økte med 4,6 prosent fra 2. til 3. kvartal 2004. I de øvrige næringsområdene var endringene slik: * Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift økte med 0,4 prosent * Industri økte med 1,0 prosent * Bygge- og anleggsvirksomhet ble redusert med 0,6 prosent * Olje- og gassutvinning og bergverksdrift ble redusert med 1,8 prosent * Varehandel ble redusert med 1,0 prosent * Samferdsel ble redusert med 1,4 prosent I olje- og gassutvinning varierer arbeidskraftskostnadene relativt mye fra kvartal til kvartal blant annet på grunn av bonusutbetalinger. Utbetalinger av bonuser skjer oftest i 1. kvartal, og næringen har deretter ofte synkende arbeidskraftskostnadsindeks utover året. Variasjoner over året Sammenligner vi indeksene for totale arbeidskraftskostnader per time med tilsvarende kvartal året før, får vi endringen i gjennomsnittlig totale arbeidskraftskostnader per time siste år: * Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift har økt med 2,1 prosent * Industri har økt med 4,7 prosent * Bygge- og anleggsvirksomhet har økt med 2,3 prosent * Olje- og gassutvinning og bergverksdrift har økt med 1,5 prosent * Varehandel har økt med 3,8 prosent * Samferdsel har økt med 4,2 prosent * Kraftforsyning har økt med 7,6 prosent Det utarbeides arbeidskraftskostnadsindekser også i andre europeiske land. Tallene som blir presentert her gjelder næringsområdet industri i et utvalg av land. Totale arbeidskraftskostnader per time økte med 1,7 prosent fra 1. til 2. kvartal 2004 i industri i Norge. Til sammenligning var økningen i Sverige på 1,4 prosent, i Danmark 7,8 prosent og i Finland 1,4 prosent i samme periode. Økningen siste år, fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004, var på 4,6 prosent i Norge. I Sverige var økningen 2,3 prosent, i Danmark 3,6 prosent og i Finland 3,7 prosent i samme periode. Tallene for de ulike landene er ikke justert for eventuelle ulikheter i innhold og målemetode. Det er heller ikke justert for eventuelle forskjeller mellom landene når det gjelder lovverk eller periodisering av kostnadene gjennom året.