- Det gode resultatet har en klar sammenheng med at konsernet økte driftsinntektene fra tilsvarende kvartal i fjor med 235 millioner, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Økning for Moelven

Moelven tjente 80 millioner kroner på driften i tredje kvartal og forbedret resultatet med 62 millioner sammenliknet med tilsvarende periode året før. 

Resultatmessig er dette Moelvens beste 3. kvartal siden 2010. Konsernet leverte en brutto driftsmargin på 6,5 prosent hvilket er 2,3 prosentpoeng bedre enn samme periode i fjor. Driftsinntektene i 3. kvartal ble 2.263 millioner kroner (2.028 millioner).

- Det gode resultatet har en klar sammenheng med at konsernet økte driftsinntektene fra tilsvarende kvartal i fjor med 235 millioner. Samtlige divisjoner i Moelven bidrar til resultatforbedringen. Divisjonene Wood og Byggsystemer leverer positive driftsresultater på henholdsvis 46 millioner og 42 millioner, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Bra på byggmoduler
Konsernsjefen sier at divisjonen Byggsystemer gjør det spesielt godt innen byggmodulvirksomheten i Sverige.

- I Sverige har byggmodulvirksomheten fortsatt meget høy aktivitet og god inntjening. Hovedårsaken til det gode resultatet er god gjennomføring av mange prosjekter med høy standardiseringsgrad og økt produktivitet i fabrikk. I Wood-divisjonen skyldes resultatframgangen en kombinasjon av aktivitetsøkning innen flere produktområder og bedre drift, sier Kristiansen.

Kristiansen mener at arbeidet med å effektivisere driften også er en stor del av årsaken til at sagbruksdivisjonen Timber opplever resultatframgang.
- Bedret drift i flere av våre sagbruk gjør at divisjonen samlet sett går omtrent i balanse. Selv om divisjonen forbedret sitt resultat sammenliknet med 3. kvartal i fjor med NOK 12 millioner, er resultatet ikke tilfredsstillende. Markedsforholdene var noe mer utfordrende enn i samme periode i fjor, men det pågående interne forbedringsarbeidet må videreføres for ytterligere å effektivisere driften, sier Kristansen.

Gode framtidsutsikter
Etterspørselen etter industritre forventes å forbli god i mange markeder. 

- Samtidig vil et høyt utbud bidra til risiko for et fortsatt press på markedsprisene i enkelte markeder. Valutakursene for NOK og SEK er på nivåer som gir et godt utgangspunkt i konkurransen på eksportmarkedene. Det forventes fortsatt god aktivitet i tømmermarkedet i fjerde kvartal, sier Kristansen.
Konsernet forventer en fortsatt svak vekst i boligbyggingen i Norge.
- I Sverige er boligbyggingen fortsatt økende. Den vesentligste andelen av konsernets leveranser går til ROT-markedet, som er mer stabilt enn nybyggmarkedet. Aktivitetsnivået forventes å følge normale sesongmessige variasjoner med et høyt aktivitetsnivå i første del av perioden etterfulgt av en reduksjon mot slutten av året, sier Kristansen.

På nivå med 2014

Aktivitetsnivået innen bygg- og anleggsektoren i Skandinavia forventes å forbli på nivå med 2014 med normale sesongvariasjoner gjennom året.
- Byggsystem-divisjonen har ved inngangen til fjerde kvartal en bedre og mer diversifisert ordrebeholdning enn på samme tid i fjor. Divisjonens selskaper har tilpasset kapasitet og kostnadsstruktur til de rådende markedsforhold.