Offisiell åpning på Barkåker

Statsbygg har ferdigstilt Tønsberg ungdoms- og familiesenter, seksjon Barkåker, og mandag 10. oktober overleverer Byggherredirektør Hilde Nordskogen i Statsbygg de nye og rehabiliterte lokalene til regiondirektør Ellen Ølness Nadim i Bufetat region sør.

Lokalene blir deretter stilt til disposisjon for Tønsberg ungdoms- og familiesenter ved enhetsleder Sten Erik Lidtveit. Prosjektet består av et nybygg samt rehabilitering av eksisterende lokaler.

Bakgrunn
Ved opprettelsen av Tønsberg ungdoms- og familiesenter i 2007 så man et behov for bedre og mer hensiktsmessige lokaler for enheten. Etter en mulighetsstudie ble det bestemt at institusjonen skulle flyttes til Statsbyggs eiendom Iras hus på Barkåker. Eiendommen hadde vært brukt som barnevernsinstitusjon fra ca. 1958. Det var ikke mulig å foreta større endringer ved den eksisterende bygningen på grunn av Riksantikvarens bestemmelse om at det skulle behandles som fredet. Det ble derfor avgjort at det skulle bygges et nybygg med forbindelse til Iras hus.

I september 2010 startet arbeidene med fundamentering av tilbygget og rivearbeider i den eksisterende bygningen og 25. august 2011 kunne institusjonen flytt inn.

Nybygget
Nybygget er formet som et skall med buet, metallbeslått tak og vegg med individuelt utformede og fargesatte karnapper som stikker ut. Fra innsiden fungerer disse karnappene med vinduer som sitteplass på beboerrommene. I den ene enden av nybygget er det inntaksavdeling og familieleiligheten med skjermede adkomster. I den andre delen finner man beboerrom og fellesrom.

Iras hus
Det var en forutsetning for prosjektet at den opprinnelige bygningen på eiendommen, Iras hus, ble behandlet som fredet. Den opprinnelige rominndelingen er bevart mest mulig for å vise hvordan barnehjem ble drevet etter den nye barnevernsloven som ble vedtatt i 1953. Der det har vært nødvendig å rive vegger er deler av veggen beholdt for å synliggjøre historien.

I den eksisterende bygningen er det blant annet kontorer, møterom, undervisningsrom, lager og arealer for drift.

Prosjektet
Oppdragsgiver er Bufetat, Region sør. Arkitekt er Kristiansen & Bernhard AS og totalentreprenør er Atlant Entreprenør AS. Kostnadsrammen er 38,7 millioner kroner.