Slik ser den nye siden ut.

Nytt register for våtromsprodukter

Byggmesterforbundet og Norske Murmestres Landsforening har opprettet et register for samsvar mellom produkter i våtrom.

Myndighetene har gjennom SAK 10 § 14-6 sagt at ved uavhengig kontroll av våtrom skal det vises samsvar mellom enkelte produkter, og at disse er brukt etter forutsetningene.

Byggmesterforbundet har utarbeidet en "bank" for dokumentasjon av samsvar mellom produkter som blir brukt i våtrom. Denne er lagt ut på hjemmesiden til Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) www.hvvkurs.no. HVV er Byggmesterforbundets og Norske Murmesteres Landsforening sitt eget kurstilbud for fagarbeidere og ledelse i forbindelse med våtrom. Kurset er basert på at ansvaret for løsningen legges til prosjekterende og at utførende skal bygge våtrommet på bakgrunn av det prosjekterte.

Ofte er våtrom mangelfullt prosjektert og det er ikke spesifisert hvilke produkter som skal brukes. Våtrommet kan være prosjektert som en løsning hvor det står at det skal være membran, sluk og rør i rør system, kanskje med fallforhold mot sluk. Da er det opp til utførende å velge produkter som skal brukes under utførelsen.

«Vi har i lengre tid vært i dialog med en gruppe leverandører som leverer produkter til våtrom. De fleste har gode produkter som hver for seg, uten problemer, kan brukes i våtrommet. Produktene er godt dokumentert gjennom sertifiseringer og godkjenninger. Vi ser imidlertid at dokumentasjon knyttet til overgangene fra ett produkt til et annet ofte er mangelfull eller helt fraværende», skriver de i en pressemelding.

Prosjekterende og utførende trenger gode, sikre løsninger å forholde seg til. Da må bransjen f.eks. kunne fortelle hvilke sluk membranen passer til, eller hvilken mansjett som skal brukes ved gjennomføringer. Dette for at krav og kjemiske forbindelser skal være ivaretatt og løsningen blir holdbar over tid. Ansvaret for fremskaffelse av dokumentasjon hviler ikke på prosjekterende eller utførende, men på produsenter og leverandører.

På hjemmesiden www.hvvkurs.no er det laget en egen fane som heter "Samsvarserklæring". Her ligger en mal for å utarbeide samsvarserklæringer. Disse kan være basert på produsentens egne tester eller sertifiserte løsninger. Hovedhensikten er at produsent må ta ansvar for eget produkt og overgangen til det neste. Foreløpig har tre av leverandørene vi har forespurt oversendt sin samsvarsdokumentasjon for publisering på nettsiden. Disse er Litex, Tarkett og LK Systemer.

De har registrert at en del av de tilsynelatende godkjente løsningene som markedsføres i dag strider mot Byggeteknisk forskrift (TEK 10). Dette kan også få konsekvenser hvis en byggherre ber om dokumenterte løsninger i henhold til myndighetskravene.

Skal det, i tillegg til å oppfylle myndighetskravene, være mulig å bygge trygge og gode bad i fremtiden, oppfordrer vi alle leverandører av våtroms produkter til å dokumentere sine produkters samsvar. De som planlegger og utfører våtrom er avhengig av at slik dokumentasjon foreligger og Byggmesterforbundet vil bidra til dette gjennom å legge ut samsvarsdokumentasjon på www.hvvkurs.no