Nytt instrument måler muggsopp

Mycometer-testen er et mikrobiologisk universalinstrument for måling av muggsopp og bakterier.

Det kan brukes av ”menigmann” og overflødiggjør de fleste tradisjonelle laboratorieanalyser knyttet til muggsopp. Beslutningsgrunnlaget flyttes fra laboratoriene og ut i felten til nytte for alle involverte parter i inneklimaundersøkelser og muggsoppsaneringer, heter det i en pressemelding fra Mycometer.

Mycometer-testen er danskutviklet og er vitenskapelig dokumentert gjennom publikasjoner i peer revieved vitenskapelige tidskrifter.

Testen har vært brukt i Danmark i over 14 år og er i dag den klart mest brukte metoden for måling av muggsopp i Danmark. Ledende konsulentfirmaer og organisasjoner som Teknologisk Institut, Goritas bygningsundersøkelser og Hussvamp Laboratoriet er blant brukerne. En lang rekke av seriøse og landsdekkende saneringsfirmaer bruker også Mycometer®-testen i sitt daglige arbeid.

Hvordan kan Mycometer®-testen utfordre de tradisjonelle metoder for måling av muggsopp?

Spørsmålet rettes til Atle Sandven som er autorisert bruker og forhandler av metoden i Norge.
- Først og fremst fordi metoden er langt mer presis og objektiv en de klassiske metodene som dyrking og tapeavtrekk (mikroskopering). Metoden og dermed resultatene er uavhengig av hvem som tar og hvem som analyserer prøvene, og man trenger ikke være mikrobiolog for å tolke svarene. En annen og minst like viktig fordel er at metoden gir raske svar. På ca 1 time kan 20 forskjellig prøver analyseres! Det gir store fordeler, spesielt ved kvalitetskontroll etter en sanering”

Hva kan måles med Mycometer®-testen?
- Metoden kan brukes til å analysere luftprøver, overflateprøver, prøver av murpuss og isolasjon med hensyn til muggvekst. I tillegg kan samme analyseutstyr brukes til analyse av bakterier på overflater, noe som er særlig aktuelt ved kloakk og flomskader. Resultatkategoriene er klare og forståelige og man slipper å forholde seg til rapporter med mange latinske navn på muggsopper."

På spørsmål om hvilke målgrupper Mycometer®-testen er aktuell for, svarer Sandven at det i hovedtrekk er de samme som i Danmark, nemlig alle som arbeider med undersøkelse og kontroll av inneklima og av saneringsfirmaer. Ved å bruke metoden effektiviseres så vel kartlegging og sanering av muggsopp ved at man slipper å vente, kanskje i uker, på analyseresultatene.

Videre kaller han Mycometer®-testen for ”den nye standard for muggmålinger”. Det underbygges med at metoden for det første er verifisert av US-EPA (Enviromental Protection Agency) , og er beskrevet i tallrike vitenskaplige publikasjoner. Den inngår dessuten i flere anvisninger fra Dansk Byggeforsknings Institut, samt at den er inntatt i Dansk standard DS 3033 som omhandler klassifisering av inneklima i bygninger.

Avslutningsvis sier Sandven at alle brukere av metoden må fullføre et kurs hvor man lærer om muggsopp, prøvetaking, analyse , fortolking av resultater, feilkilder og rapportering.