Prosjektleder Håkon Lohne. Foto: Nye Veier

Nye Veier presenterer nye alternativer på E39 Mandal - Lyngdal øst

Nye Veier presenterer to nye traseer som tas med i konsekvensutredningsfasen for ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst.

På bakgrunn av innspill på åpne kontordager og

Illustrasjonen viser planområdet oppdatert med veialternativ A-B Nord 2 og B-C 2. Ill. Nye Veier

folkemøter, innkomne merknader til planprogrammet og gjennom konsekvensutredningsfasen, har det blitt innarbeidet ytterligere to alternativer i konsekvensutredningen. Disse alternativene kommer i tillegg til de oppgitt i planprogrammet, og har fått navnene AB Nord 2 og BC 2.

- Med denne løsningen ivaretar man totalbildet for viktige naturressurser, landskap, kulturminner og landbruksinteresser. Vi lanserer løsninger for opplevd usikkerhet knyttet til drikkevannskilder i både Mandal og Lindesnes. Etter den samfunnsøkonomiske analysen, er dette traseen vi per i dag har mest tro på, sier prosjektleder Håkon Lohne i en pressemelding  fra Nye Veier.

Som en del av tiltaket erstattes Ommundsvannet som suppleringsvann med Møglandsvannet.

På vegne av Nye Veier startet Sweco høsten 2018 arbeidet med en konsekvensutredning som skal svare ut det vedtatte planprogrammet for ny E39, som omfatter kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Hensikten med dette arbeidet er å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

Utredning per nå viser at følgende kombinasjoner gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen Mandal – Lyngdal øst: AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør. I tillegg viser utredningen at det gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet å tilrettelegge for kryss ved Blørstad i Lindesnes. Ill. Nye Veier

I denne konsekvensutredningen er planområdet delt inn i tre delstrekninger:
• AB: Mandalskrysset – Grundelandsvannet
• BC: Grundelandsvannet - Stedjedalen
• CD: Stedjedalen - Herdal

I det fra før vedtatte planprogrammet er det beskrevet tre alternative veikorridorer på delstrekningen AB, en veikorridor på delstrekningen BC og to veikorridorer på delstrekningen CD. I tillegg er det utredet to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og en til Udland.

Sweco Norge AS er Nye Veier AS sin rådgiver i prosjektet. De har opprettet den digitale innsyn- og medvirkningsportalen «Din E39», som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt. Løsningen tilbyr en 3D-visualisering av prosjektet med tilhørende dialogverktøy. Denne er oppdatert med omtalte justeringer av veilinja.
«Din E39» finner du her

Områderegulering med konsekvensutredning skal utarbeides i tråd med endelig fastsatt planprogram. Forslag til områderegulering med konsekvensutredning er planlagt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn vår 2019. Det er et mål at områdereguleringen skal være vedtatt høsten 2019.