Illustrasjonen viser traséalternativ 1.2B på strekningen E6 Gyllan - Kvål som er ett av alternativene som er blitt konsekvensutredet. Illustrasjon: Norconsult
Illustrasjonen viser traséalternativ 1.2B på strekningen E6 Gyllan - Kvål som er ett av alternativene som er blitt konsekvensutredet. Illustrasjon: Norconsult

Nye Veier åpner for lavere fartsgrense på E6 Gyllan-Kvål

Nye Veier skal gjøre en mulighetsstudie av konsekvensene med en lavere fartsgrense på strekningen E6 Gyllan – Kvål i Melhus kommune.

Studien vil avklare hvilke miljø-, klima- og ressursgevinster som kan oppnås, og hvilken effekt dette vil ha for samfunnsnytten i prosjektet.

Bakgrunnen er et høringsinnspill fra flere sektormyndigheter, i tillegg til Samferdselsdepartementets oppdrag om vurdering av endringer i veinormaler, ifølge en pressemelding fra Nye Veier.

E6-strekningen Gyllan – Kvål er cirka 17 km og skal etter planen bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Planlagt byggestart er 2024, og hele strekningen skal tas i bruk i 2028.

Nye Veier har gitt innspill om at dagens veinormaler ikke tar nok hensyn til kostnader og konsekvenser for klima og miljø, noe som kan variere stort mellom strekninger og prosjekter.

Dagens valg av veistandard baserer seg hovedsakelig på forventet trafikkmengde 20 år etter åpning. Usikkerheten i disse beregningene vil variere stort mellom strekninger.

Ifølge meldingen mener Nye Veier at trafikkmengde alene ikke gir et riktig bilde på hvilken løsning som gir det beste veiprosjektet.

Det statlige veiselskapet fastholder behovet for firefelts vei på strekningen E6 Gyllan-Kvål, men legger til grunn en smal variant med redusert bredde fra 23 meter til 20,5 meter.

Mulighetsstudien vil legge til grunn en standard som er foreslått som utbedringsstandard for framtidige motorveier med fartsgrense 100 km/t. Denne standarden stiller ikke like strenge krav til kurvatur og sikt som for en 110-vei, noe som gir større muligheter for terrengtilpassing.

Nye Veier vil gjøre en vurdering av denne standarden på hele strekningen Gyllan – Kvål bortsett fra alternativ 2.2 som ikke framstår som et realistisk alternativ etter høringsrunden som nylig er gjennomført.