Nye Loftesnesbrui er 194 meter lang.Den nye brua er dobbelt så bred som den gamle.F.v. prosjektleder Edvard Solheim i Aurstad, daglig leder Mario Perissutti i PNC Norge, anleggsleder Bjørn Tore Årvik i Aurstad og prosjektleder Gunnar Solbakken i Statens vegvesen.Før dagens bru ble bygget på slutten av 1950-tallet, ble det foreslått flere brukonstruksjoner på stedet.Her et forslag fra 1937.Her er tegningen av dagens bru.Gamleskiltet er nå tatt ned.Den nye og den gamle brua ligger side ved side.Gangveien ved brua skal tilknyttes fjordstien inn mot sentrum.Holen Installasjon i arbeid på brua i sluttfasen.Den gamle brua fra 1958 skal nå rives.En av lekterne som er brukt på prosjektet.Den nye rundkjøringen på vestsiden - inn mot sentrum.Den game brua skal rives – og dette arbeidet settes i gang så snart den nye brua er tatt i bruk. Dette skal være relativt ukomplisert, men det er noen punker hvor nyebrua ligger tett inntil gamlebrua.

Nye Loftesnesbrui i Sogndal åpner torsdag

Torsdag starter en ny hverdag for trafikantene som skal til og fra Sogndal på riksvei 5 – da settes trafikk på den nye Loftesnesbrui.

Rv. 5 Loftesnesbrui i Sogndal

Er en 194 meter lang nettverksbuebru - fundamentert på peler.
Prosjektet omfatter også en rundkjøring, 600 meter vei - med gang og sykkelvei samt 200 meter sekundærvei.
Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Totalkostnad: 400 millioner kroner (inkl. mva.)
Entreprenør: Arbeidsfellesskap mellom PNC Norge og Aurstad (kontraktsverdi på 238 millioner kroner eksl. mva.).
Åpnes for trafikk 30. november 2017 – formell åpning sommeren 2018.

Dermed er den gamle Loftesnesbrui, fra 1958, historie for bilister og gående som hver dag benytter seg av brua til og fra sentrum. Den gamle brua har for lengst gått ut på dato – og de fastbodene og de mange reisende som benytter brua over sundet hver dag har ventet på at Statens vegvesen og et arbeidsfellesskap mellom PNC Norge og Aurstad har kunnet åpne den nye brukonstruksjonen for trafikk. Ikke minst har gamlebrua utgjort et usikkert moment i trafikkbildet for de gående og syklende.

– Brua fra 1958 er ikke velegnet for hverken myke trafikanter eller dagens trafikkbilde, som ligger totalt på over 8.000 ÅDT, sier prosjektleder Gunnar Solbakken i Statens vegvesen til Byggeindustrien. Gamlebrua er både smalere og har brattere kurvatur enn dagens krav til veistandard. På hver side av brua er det bygd gang- og sykkelveier, men selve brua har ikke noen god løsning for gående og syklende. Her er det bare et smalt felt som benyttes som fortau på hver side.

Den nye Loftesnesbrui er en såkalt nettverksbuebru med sidespenn, og er fundamenteres på peler. Brua vil få et moderne uttrykk som likevel gir assosiasjoner mot den gamle og slanke brukonstruksjonen som er i bruk frem til 30. november. Den nye brua ble i sin tid designet av Statens vegvesen, Reinertsen og tegn_3. Arkitekt er pka ARKITEKTER (ved Sveinung Jørum).

Ser frem til å ta brua i bruk
Solbakken ser nå frem til å sette trafikk på nyebrua, etter en hektisk periode på prosjektet for alle involverte parter.

– Entreprenørene har virkelig stått på de siste ukene for å få plass alle detaljer før vi tar brua i bruk. I starten av november ble brua asfaltert, og de siste par ukene har vi fått på plass rekkverk samt lyssettingen av brua – i tillegg til en rekke andre detaljer som ikke er synlige for andre enn oss på prosjektet, legger Solbakken til.

Selv om det nå settes trafikk på brua, blir den formelle åpningen ikke gjennomført før sommeren 2018.

– Det gjenstår fortsatt en god del arbeid på prosjektet. Den game brua skal rives – og dette arbeidet settes i gang så snart den nye brua er tatt i bruk. Dette skal være relativt ukomplisert, men det er noen punker hvor nyebrua ligger tett inntil gamlebrua hvor vi må opptre varsomt, sier prosjektlederen. Rivearbeidet inngår i entreprisen som utføres av PNC Norge og Aurstad. Det samme gjør et relativt omfattende arbeid med bortkjøring og planering av masser. Dessuten skal en siste seksjon av brua inn mot vestsiden monteres.

– Videre skal blant annet gangveien på vestsiden av brua tilknyttes fjordstien som Sogndal kommune er i ferd med å bygge ut mot Loftesnes – samt at det skal etableres et flott parkanlegg på østsiden av brua – som skal være tilgjengelig for allmennheten. Vi har stor tro på at dette vil bli et populært tilbud for innbyggerne, legger Solbakken til.

Populært prosjekt
At bruprosjektet i seg selv er et kjærkomment tilskudd til lokalsamfunnet, har blitt tydelig for aktørene i prosjektet.

– Kontakten med naboene, omgivelse og brukerne av eksisterende bru har vært helt enestående. Vi bestemte oss tidlig for jevnlig å informere om planer og fremdrift – og det har vært stor interesse for denne informasjonen – ikke minst gjennom prosjektets Facebook-side. Vi har ikke hatt noen klager på arbeidet som er gjennomført og ulempene dette har medført. Dette er et tydelig signal om at prosjektet er sterkt etterlengtet, og at innbyggerne ser frem til å få på plass ei flott og trygg bru, mener Solbakken.

Arbeidsfellesskap
Det er et arbeidsfellesskap bestående av PNC Norge og Aurstad (65/35), som bygger den nye brua.

– Vi i PNC har stått for alt arbeid rundt selve brukonstruksjonen, inkludert et omfattende betongarbeid – samt store pelejobber som ble utfør av FAS – i tillegg til selve monteringen. Aurstad har i hatt ansvaret for alt av grunnarbeid, massehåndtering og veibygging på land, sier daglig leder i PNC Norge, Mario Perissutti. Han forteller om et meget positivt prosjekt for arbeidsfellesskapet.

– Det aller meste har gått helt som planlagt. I forkant var det selvsagt et usikkerhetsmoment når stålkonstruksjonene skulle fraktes med båt fra Polen til Sogndal via værharde farvann – men det gikk over all forventning, legger Perissutti til.

Det var i november 2015 arbeidsfellesskapet sikret seg jobben – kun en halv million kroner foran NCC Construction. Kontrakten har en verdi på 238 millioner koner eks. mva., mens hele prosjektet har en kostnadsramme på cirka 400 millioner kroner (2017-kroner) inkl. mva.

Entreprenørene hadde på topp rundt 65 personer på plass på prosjektet. Dette trappes nå noe ned – men det vil fortsatt vært full fart på området for å fullføre prosjektet inn mot åpningsfesten sommeren 2018.