Nye Holtet base

Holtet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHoltet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

I forbindelse med Oslos kommunes storsatsning på trikk har Sporveien investert 600 millioner i modernisering av Holtet base samt 145 millioner kroner til oppgradering av Ekebergbanen.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Trikkebase (rehabilitering av bygninger, etablering av nye spor mm.)

Bruttoareal: 4.000 kvadratmeter bygningsmasse og 16.000 kvadratmeter utomhusarbeider

Byggherre: Sporveien

Hovedentreprenør: NRC Group Norge

Sideentrepriser: Likerettere: Malthe Winje Automasjon l Signalanlegg: Rolfsen & Juell

Prosjektkostnad: 600 Millioner kroner (+ 145 Millioner kroner Ekebergbanen)

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap

Arkitekt: Flux arkitekter og Gasa

Hovedrådgiver: Aas-Jakobsen

Øvrige rådgivere: RIV: Ingenia l RIE Elektronova l Teknisk byggeledelse: Asenso l Støyberegninger og målinger: Brekke & Strand l Jernbanetekniske anlegg: Norconsult l Geoteknikk: Geovita l Brannteknikk: Sweco l BIM: ViaNova l Analyser: Safetec

Underentreprenører og leverandører: Sporbygging: Trasél Grunn- og saneringsarbeider: Norsk Saneringsservice l Utomhusarbeider: Miljølandskap l Asfaltering: Arctic Asfalt l Elektro: Lys & Varme l Rørlegger: Andenæs VVS l Ventilasjon: Gupex l Tømrer: Wahlstrøm Bygg & Vedlikehold l Malerarbeider: Hunvik & Co l Byggtapetsering: Ragnar Andersson l Mur/Puss: Pussmester l Branntetting: Albanor Isolering l Stålarbeider: EuroWeld l Glassvegger: Modulvegger l Industrigulv: Norsk Epoxy l Betongarbeider: Stenseth & RS l Murarbeider: CMS Bygg l Lås/beslag: Certego l Adgangskontroll: Nokas l Porter: Rosing l Byggrenhold: ARK Service l Blikkenslager: Dan Blikk l Stillas: Scan Stillas l Sporvekselvarme: Proxll

På Holtet i Oslo har det vært trikkebase i mer enn hundre år.

Basen med administrasjon, vognhall og verksted ble etablert da Ekebergbanen åpnet i 1917. Bygningene – som er tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt – er listeført som verneverdige kulturminner og står på byantikvarens gule liste.

Oppgraderingen av Holtet base er en del av Trikkeprogrammet i Oslo, som skal utvikle neste generasjons trikketilbud i hovedstaden. Programmet består av tre delprosjekter: Innkjøp av 87 nye, moderne trikker, utvikling og oppgradering av verksted og trikkebaser, samt opprustning av gater, byrom og skinnegang.

Sammen med Grefsen er Holtet trikkebase de to oppstillingsområdene for sporvogner i Oslo. 43 av de 87 nye trikkene som leveres i perioden 2020-24 skal stå parkert på Holtet, mens de resterende 44 på Grefsen hvor trikkens hovedverksted og vognhall fortsatt skal ligge.

Nye Holtet base ble offisielt åpnet 11. mai, etter litt over to års arbeid med ombygging utført i en hovedentreprise av NRC Group. Byggherre er Sporveien, som også har hatt teknisk byggeledelse. Hovedrådgiver har vært Aas-Jakobsen.

Omfattende arbeider

Alle oppgraderingsarbeider har foregått innenfor Sporveiens eksisterende arealer på cirka 21.600 kvadratmeter på Holtet. Basen har fått flere og nye spor på området, og det har blitt utviklet en ny struktur for mottak og drift av nye trikker – i tillegg til anlegg for vedlikehold av trikkens infrastruktur. Flere av bygningene er rustet opp innvendig og har gjennomgått en total rehabilitering, mens arkitekturen er bevart.

– Vi har hatt mange utfordringer på denne basen. Den ble regulert til boligformål på åttitallet, og vi fikk derfor bare ti års dispensasjon fra kommunen da vi søkte om utvidelse. Det medførte at vi holdt på et halvt år ekstra med rammetillatelsen før vi kunne signere kontrakt med entreprenør, sier prosjektleder Arnt Jørstad i Sporveien til Byggeindustrien.

Han forteller at på grunn av dispensasjonen på kun ti år ble derfor et planlagt nybygg med mye teknisk infrastruktur tatt ut av prosjektet – noe som førte til mer tidsbruk.

Også prosjektleder Geir Nordbø i NRC Group innrømmer at prosjektet har vært krevende for entreprenøren.

– Dette har vært et komplekst prosjekt som har endret karakter underveis. Det har vært mye endringer, og kontraktene har blitt inngått i flere etapper. Vi har fått igangsettings tillatelse etterhvert i flere runder. Da det ene bygget gikk ut, ble det mye merarbeid med å få tilpasset infrastrukturen inn i eksisterende bygningsmasse. Det måtte gjøres en stor omprosjektering underveis i anlegget, sier Nordbø.

Arbeidene startet påsken 2018, og det var ikke tilfeldig at man valgte å starte da, ifølge Sporveiens prosjektleder.

– I mange samferdselsprosjekter kreves det at man jobber når det er mindre trafikk. Vi måtte stenge Kongsveien gjennom påsken, grunnet bygging av kabelanlegg og gjenoppbygging av veg inklusiv betongplater under nye trikkespor, sier Jørstad.

Han peker også på at det er en krevende å bygge samtidig med at trafikken skal gå sin gang, både på utsiden og inne på basen.

– Det har vært en forutsetning at basen skulle brukes til parkering etter klokken 19. NRC har jobbet i perioden mellom klokken 07-19, og vi har jobbet mye i henhold til faser og milepæler. Det har stort sett gått greit, men noen utfordringer har det vært blant annet med strøm og trafikk, sier Jørstad.

– Det har vært to travle år. Vi har jobbet oss gjennom sommerferier og påskeferier. Den eneste gangen det var stille her var vel i jula, og vi har hatt bortimot hundre arbeidere i sving samtidig i de mest travle periodene, sier Nordbø.

Han sier også at logistikken har vært utfordrende. – Vi har vært oppe i en omsetning på 25 millioner kroner per måned, og da sier det seg selv at det skal skje ganske mye innenfor et begrenset område, sier NRC Groups prosjektleder.

Energibrønner

På basen er det etablert syv energibrønner på 320 meters dybde som gir energiforsyning til byggene. Til dette har prosjektet fått 1,5 millioner kroner i Enova-tilskudd.

– Energibrønnene var noe av det første vi måtte gå i gang med, for å ikke komme i konflikt med Follobanen-tunnelen, hvor det var en begrensning i forhold til avstand til tunnelveggen. Vi fikk tillatelse forutsatt at arbeidene ble ferdigstilt før mai 2018, sier Nordbø.

På hele området, som er 21.600 kvadratmeter, er det plantet 6.000 planter og trær for å få inn grønt i et område som ellers er preget av mye betong og asfalt. Det er også bygget et stort fordrøyningsmagasin for håndtering av overvann, og det er etablert regnbed rundt alle bygg. Dette var et krav i rammetillatelsen fra kommunen.

Fossilfri byggeplass

Både byggherre og entreprenør sier seg svært godt fornøyd med miljøregnskapet på prosjektet.

– Vi har sortert veldig mye avfall og oppnådd en sorteringsgrad på 95 prosent. Det har også bidratt til å holde kostnadene nede, sier Geir Nordbø.

I konkurransen var det krav til fossilfri anleggsplass, og anleggsmaskinene har gått på biodrivstoff i stedet for vanlig diesel.

– Vi er veldig godt fornøyd med hvordan entreprenøren har innfridd disse kravene. Totalt har vi fått redusert utslippene med mer enn 360 tonn CO2-ekvivalenter på prosjektet, sier Arnt Jørstad.

HMS

I perioder har det vært rundt hundre personer i sving samtidig i anleggsperioden, og det har vært stort fokus på HMS. NRC har hatt én personskade med fravær, noe som gir H-verdi på 1,5.

– Selv med en så lav H-verdi, er det uansett en skade for mye. NRC Groups klare målsetning er at alle skal komme like hele hjem hver dag, sier Geir Nordbø.

Under prosjektets gang er det gjennomført 86 Sikker Jobb-analyser. tillegg er det også gjennomført egne AVIS-runder (Arbeid ved og i spor).

Ikke støyfritt

Utbedringen av Holtet base har ikke foregått helt uten støy. Det har vært lokal motstand mot basen i nærmiljøet, som ligger midt i et boligområde på Nordstrand.

– Arbeidet har gått greit i det daglige, selv om vi har forståelse for at det til tider kan være krevende å være nabo til et byggeprosjekt som i tillegg har daglig drift som trikkebase. Vi har bygget 450 meter med nye støyskjermer mot Holtets naboer i Holtveien og Steinhammerveien, og det er også gjort tiltak i forhold til belysningen inne på basen, sier Jørstad.

Han forteller at Sporveien nå har inne en søknad om omregulering slik at det blir avklart hva basen skal brukes til i fremtiden.

Det har vært et omfattende endringsarbeid med 918 endringsordrer og 52 prisforespørsler på prosjektet, men veldig få punkter står igjen før sluttoppgjøret, opplyser Sporveiens prosjektleder.

– Det er få prosjekter jeg har vært med på hvor det har vært så lite gjenstående før sluttoppgjøret. Det betyr ganske mye for begge parter, sier Jørstad.

Både han og Nordbø er svært godt fornøyd med samarbeidet mellom byggherre og entreprenør og viljen til å finne løsninger på komplekse problemstillinger.

– Vi har hatt mange diskusjoner, men har alltid greid å bli enige underveis. At vi har kommet i mål på tiden, tross kompleksiteten i prosjektet og alle endringene, skyldes en kjempeinnsats av alle involverte, fra prosjektorganisasjonen til underentreprenører og leverandører, avslutter Geir Nordbø i NRC Group.


Flere prosjekter