Bjørn Nygaard (IdeThandling), Kinga Wasilkiewicz, (SINTEF) og Stine Skaufel Kilskar (SINTEF) presenterte sammen med prosjektleder Iwona Kilanowska i BNL (bak) rapporten mandag ettermiddag.

Ny rapport: Ansettelsesforhold viktigere enn nasjonalitet knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser

Mandag ble et omfattede rapport som tar for seg flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen lagt frem. Her presenteres flere interessante funn – blant annet at type ansettelsesforhold er av mye større betydning enn nasjonalitet når det kommer til utfordringer knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser.

Jon Sandnes

Rapporten, som er utarbeidet av SINTEF i samarbeid med IdeThandling på vegne av BNL, har gått grundig inn på en rekke ulike aspekter ved at antall utenlandske arbeidere har vokst betydelig i den norske byggenæringen de senere årene - ikke minst som følge av utvidelsen av EU i 2004. Undersøkelser viser at så mye som rundt en tredjedel av den utførende delen av byggenæringen består av utenlandske arbeidere. Det har hatt betydning for byggenæringen, og gjennom denne rapporten har BNL ønsket å se på både utfordringene, men også i stor grad mulighetene dette gir – og om vi utnytter kompetansen som finnes godt nok.

Ny kunnskap

I rapporten, som har fått navnet "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen", blir kultur og holdninger i en flerkulturell byggenæring undersøkt.

– Vi satte i gang dette forskningsprosjektet fordi vi ser det er stort behov for å frembringe ny kunnskap om muligheter og utfordringer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i byggenæringen, samt øke bevisstheten rundt kulturforskjeller. Det har vært for mye negativ vinkling på arbeidsinnvandring - en innvandring vi har behov for både nå og i årene som kommer. Med denne rapporten håper vi å kunne endre dette bildet. Men når vi henter arbeidskraft fra annen kultur så er det naivt å tro at dette går av seg selv. Dette er en etterlengtet rapport ettersom vi har hatt behov for mer kunnskap rundt dette emnet. Jeg er meget godt fornøyd med arbeidet som er gjort med rapporten, og det kom frem flere interessante funn som har gitt oss ny kunnskap vi kan ta med oss i det videre arbeidet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Han drar spesielt frem tre punkter han merker seg ved rapporten:

* Jo mer erfaring ledere har med fast ansatt utenlandsk arbeidskraft, jo mindre kritiske er de til utenlandske arbeidstakere generelt.

* Potensialet som ligger i å dra nytte av kunnskap og erfaringer hos utenlandske arbeidstakere blir i liten grad utnyttet.

* Ansettelsesforhold er av større betydning enn nasjonalitet når det kommer til utfordringer knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser.

– Varighet i relasjoner viser seg å være viktig for å bygge gode arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø og god sikkerhet. Det å investere i dine ansatte gjennom en sterk tilknytning gir resultater, sier Sandnes videre.

Også HR-direktør Linda Kayser i Skanska Norge understreker viktigheten av nettopp dette funnet.

– Funnet av at ansettelsesforholdet har større viktighet enn nasjonalitet, er etter min mening det aller viktigste funnet i rapporten. Dette viser at den norske modellen med fast ansatte er veldig viktig, og er noe som vi vil se ytterligere på fremover, sier Kayser i en kommentar rundt rapporten.

Språk
Hun mener rapporten som ble presentert mandag var både grundig og gjennomarbeidet.

- Dette gjør at vi nå får en mer faktabasert kunnskap på dette feltet - ikke minst innen HMS, der vi blant annet nå ser at språk kanskje ikke så utslagsgivende som tidligere antatt, påpeker hun.

Språk har ofte blitt pekt på som en barriere på arbeidsplasser.

– I denne rapporten vises det til at språk og kulturrelaterte utfordringer får større konsekvenser for arbeidsutførelsen og arbeidsmiljøet enn for sikkerheten, legger Sandnes til.

Rapporten viser imidlertid til at språk er viktig.

Studien kan ikke konkludere med at utenlandske arbeidstakere er involvert i flere ulykker enn norske arbeidstakere. Språkutfordringer oppleves likevel som en betydelig potensiell fare for misforståelser som kan lede til farlige situasjoner.

- Vi har derimot funnet eksempler på byggefeil, og språkbarriernes påvirkning på arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen, sier Sandnes.

Blant de andre funnene som kan trekkes frem i rapporten er blant annet at lederne av de mellomstore bedriftene fremstår som mer positive til utenlandsk arbeidskraft enn ledere av de mindre og større bedriftene. Det påpekes også at varighet i relasjoner er viktig for å ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø ved flerkulturelle arbeidsplasser. Det er også slik at de fleste tiltakene er av kortsiktig karakter og håndterer utfordringer her og nå, mens få tiltak er av en slik karakter at man forbedrer forholdene på lang sikt.

Jon Horgen Friberg

Jon Horgen Friberg fra Fafo har arbeidet mye med betydningen av arbeidsinnvandring.

Han mener man har kommet frem til flere interessante funn i rapporten.

– Veldig mye er gjenkjennelig - for det er en andel overlapp. Men de har også sett på en del andre forhold enn de vi har gått gjennom hos Fafo, så rapporten kompletterer bildet, sier Friberg.

Han trekker blant annet frem at rapporten belyser konkrete utfordringer i skjæringsfeltet mellom kultur og struktur, at det er et interessant skille mellom kvalitet og sikkerhet, det tydelige fokuset på underutnyttet læringspotensial samt muligheter og begrensninger ved bedriftsinterne strategier.

Fornøyd prosjektleder
BNLs Iwona Kilanowska har vært prosjekter for utarbeidelsen av rapporten.

– Jeg er stolt av jobben som er gjort og av teamet som har utført oppgaven. Prosjektteamet har vært internasjonalt sammensatt, og dette har fungert meget bra, uttalte Kilanowska under lanseringen.

Hun peker på at det var viktig for BNL å få en uavhengig forskning som kunne se på flerkulturelle arbeidsplasser.

– Vi hadde behov for mer og ny kunnskap om dette emnet. Vi ville rett og slett se på hvordan det er å jobbe på medlemmenes byggeplasser i dag – og ikke minst ønsket vil å belyse både utfordringene og mulighetene som ligger i arbeidsinnvandringen, legger hun til.

I arbeidet har de gått bredt og ambisiøst ut, og man har hatt en praktisk tilnærming.

Rapporten har sett på følgende: 

* Hva er de største utfordringene, men også mulighetene knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser?
* Hvordan påvirkes sikkerhet og arbeidsmiljø når arbeidstakere med fra forskjellige land skal jobbe sammen?
* Hvilke strategier bedriftene bruker for å takle eventuelle utfordringer, og ikke minst hva påvirker ledernes holdninger til utenlandsk arbeidskraft?

Totalt er det gjennomført intervjuer med 35 personer i syv caseprosjekter, deltakerobservasjoner ved to byggeplasser og en spørreundersøkelse besvart av 886 ledere i 562 unike bedrifter i byggenæringen i Norge.