Ny mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren - oppgraderinger vil kreve store investeringer

Oppgradering av vann- og avløpsnettet vil kreve store investeringer, men en ny studie viser at det er mulig å kutte kostnader når vann- og avløpssystemene skal fornyes de kommende årene.

Ny organisering, økt kompetanse og riktig bruk av teknologi og arbeidsmetoder er nøkkelfaktorer, ifølge studien.

Mulighetsstudien for vann og avløpssektoren er utarbeidet av Oslo Economics, Cowi AS og Kinei AS på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Rapporten er bestilt på bakgrunn av at sektoren må gjøre betydelige investeringer de neste årene for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpsnettet, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

For å ta igjen etterslepet på en effektiv måte, viser studien at vann- og avløpsorganisasjonene bør styrkes for å være bedre i stand til å bruke riktige teknologier og arbeidsmetoder.

For å utnytte disse mulighetene må kommunene sikre rett kompetanse, og særlig små kommuner sliter i dag med tilgang til kompetanse og at fagmiljøene er små. For å løse sektorens utfordring, vurderer studien at det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vil være regional organisering av de kommunale vann- og avløpsenhetene kombinert med mer statlig systematisk styring av sektoren.

– Det er viktig å redusere de store investeringsbehovene i vann- og avløpssektoren de kommende årene. Denne studien er et godt bidrag inn i det arbeidet. Vi vil nå vurdere forslagene i rapporten og komme tilbake til hvordan vi skal følge opp, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i pressemeldingen.