Foto: NVE
Foto: NVE

NVE ilegger overtredelsesgebyr på 200.000 kroner og 250.000 kroner til to settefiskaktører

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Salmar Settefisk AS og Norway Royal Salmon Settefisk AS overtredelsesgebyr på henholdsvis 200 000 kroner og 250 000 kroner.

Det skriver NVE i en pressemelding tidligere denne sommeren.

Overtredelsesgebyret ble, ifølge meldingen, gitt Salmar Settefisk AS fordi selskapet startet arbeid på dam Skordalstjønn i Levanger kommune i Trøndelag uten godkjent detaljplan for miljø og landskap. Norway Royal Salmon Settefisk AS (NRS) får overtredelsesgebyr for arbeider som er gjort uten godkjent detaljplan for miljø og landskap, i forbindelse med vannuttak fra Monsevatnet i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NVE skriver i meldingen at de mener begge aktørene har mangelfullt internkontrollsystem, og at de derfor har brutt forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

– En vassdragskonsesjon gir rett til å bygge og drive et anlegg, men den pålegger også konsesjonæren plikter. Det forventes at konsesjonæren setter seg godt inn i hvilke krav som stilles og etterlever disse, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg, i pressemeldingen.

Gebyrene kan klages inn til Olje- og energidepartementet.