NTP må bli verktøyet for å bygge landet

Til våren skal regjeringen etter planen legge frem sitt forslag til den nye Nasjonale transportplanen, en plan som legger grunnen for vår infrastrukturutbygging verdt mange hundre milliarder kroner de nærmeste årene. Her blir det viktigere enn noen gang å planlegge både langt frem i tid, men den vil også bli viktig på noe kortere sikt med å bygge opp igjen landet og økonomien i kjølvannet av koronapandemien.

Samferdselsdepartementet er nå i full gang med å hente inn informasjon og innspill for å utarbeide den nye nasjonale transportplanen, som er for perioden 2022-2033. I inneværende planperiode ble det lagt opp til tidenes satsing innen samferdselsutviklingen og en fornying av vår infrastruktur vi aldri tidligere har sett maken til. Det ble lagt opp til å bruke svimlende 1.100 milliarder kroner. Det er viktig å huske på at dette bare er en plan, og ikke fasiten på hvordan det faktisk vil bli. Bevilgningene tas år for år, og fremdriften i både planlegging og utførelse kan og vil forskyves underveis. Det har også skjedd i løpet av denne perioden. Likevel er det jo liten vil om at det har vært en enorm aktivitet innen utbygging av infrastruktur i Norge de senere årene, og mange prosjekter ligger og venter for å komme i gang innen flere sektorer. Så selv om det er noe ujevn fordeling av aktivitet rundt om i landet, har det skjedd veldig mye i denne perioden.

Det er dermed store forhåpninger til hva som skal komme også i den neste transportplanperioden. Forventningene er høye også for totalpakken som skal legges frem til våren. Gitt landets økonomiske situasjon om dagen kan vi nok ikke håpe på en økning som vi har sett de senere årene. Det er lenge sagt at oljepengebruken må ned, og at vi ikke kan forvente samme offentlig pengebruk i årene fremover som vi har sett de siste 10-15 årene. Dette vil også gjenspeile seg i planen for infrastrukturutbyggingen i tiden fremover. Hva totalpakken ender på i neste NTP gjenstår å se, men mye taler for en justering i forhold til planen som nå skal erstattes. Koronapandemien har også satt landets totale økonomiske muskler noe tilbake, noe som også vil kunne gjenspeile seg i dette planarbeidet.

Regjeringen, med samferdselsministeren i spissen, har brukt de siste månedene til å hente informasjon fra besøk en rekke steder i landet, og torsdag i forrige uke var organisasjonene som jobber inn mot dette markedet invitert for å komme med sine innspill. Her er det spilt inn en rekke ønsker og krav. Det skal dermed bli spennende å se hvilke planer man legger opp til om noen måneder. Dette gjelder både totalsummen, men vel så spennende er selvsagt hvilke planer man ønsker å prioritere, og når mange av de ventede prosjekter faktisk vil komme. Ikke minst er det mange som har ventet på at nettopp deres prosjekter etter hvert faktisk skal bli realisert. Vi har den senere tiden opplevd at flere prosjekter, og da ikke minst innen banesektoren, har fått en kraftig påplussing i kostnadsestimatene. Hvordan dette nå vil se ut skal bli spennende å se.

Her er det også viktig ikke bare å se på hva som skal planlegges og bygges, men også hvordan dette arbeidet skal utføres. Nasjonal transportplan er i seg selv en enorm vekstskaper både i byggenæringen, men også i hele samfunnet totalt sett. Hva som skal utføres gjennom disse jobbene og når, har dermed en stor innvirkning på hele landets totale økonomi. Dette er våre felles penger og da er det også viktig at disse pengene brukes med hele landets interesse som bakteppe. Vi må se til å få mest mulig vei og bane for pengene – men også passe på at det bidrar til verdiskapningen rundt oss. Ikke minst vil dette bli veldig viktig med tanke på koronapandemien som nå herjer verden, og hvilke store implikasjoner dette har på vår økonomi. Bekjempelse av viruset og konsekvensene av dette har kostet oss dyrt, og transportplanen blir dermed en viktig brikke i å bygge opp igjen landet, både med tanke på infrastrukturen den skal skape, men også vår finansielle posisjon. Dermed blir det like viktig hvordan pengen brukes og ikke bare hvor og når. Dette er momenter vi vet regjeringen også har fått spilt inn i denne prosessen, og vi håper dette blir viktige problemstillinger i den totale vurderingen av arbeidet som nå er i ferd med å skje i og rundt Samferdselsdepartementet.