Norsk industri er på rett vei

Kapasitetsutnyttingen i norsk industri ser nå ut til å være tilbake på et ordinært nivå historisk sett. Det er ventet at samlet produksjonsvolum vil fortsette å stige i første kvartal 2005, melder SSB.

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2004 tyder på en gradvis forbedring av konjunkturforløpet for norsk industri. Produksjonsvolum og kapasitetsutnytting fortsetter å stige, mens økt ordretilgang i hjemme- og eksportmarkedet sørger for vekst i samlet ordrebeholdning. Nedgangen i tallet på sysselsatte ser nå ut til å ha stoppet opp. Innenlandsk prisnivå viser positiv utvikling, mens eksportprisene synes å holde seg om lag uendret. Kapasitetsutnyttingsgraden beregnes til å være i overkant av 80 prosent, et gjennomsnittlig nivå historisk sett. Det registreres en moderat økning i tallet på bedriftsledere som melder at kapasitetsvansker virker begrensende på produksjonen. Et stigende antall industriledere bedømmer de generelle utsiktene på kort sikt (1. kvartal 2005) til å være bedre. Økende vilje til å justere opp vedtatte investeringsplaner tyder på positive forventninger også på noe lengre sikt. Sammensatt konjunkturindikator for industrien (1) har steget til 12 (sesongjustert nettotall). Dette er en sterk indikasjon på ytterligere vekst i samlet produksjonsvolum i løpet av 1. kvartal 2005. For internasjonale sammenligninger av resultater for denne indikatoren, viser vi til EUROSTAT (EU), Konjunkturinstitutet (Sverige) og Danmarks Statistik på Internett.