Norges største veiprosjekt er åpnet i Stavanger - se åpningen her

Ryfast-prosjektet, Norgeshistoriens største og vei- og tunnelprosjekt, bli åpnet onsdag ettermiddag.

Fakta

Ryfastprosjektet er fem ulike tunnel- og veiprosjekt som har pågått parallelt siden 2012. Det er bygd i alt 52,8 km tunneler og 5 km vei i dagen.

Ryfylketunnelen åpnet for trafikk 30.12.2019. Når de to siste tunnelene, Hundvågtunnelen (siste del av Ryfast) og Eiganestunnelen åpner 22.04. 2020 er hele Ryfast-prosjektet ferdigstilt.

* Ryfylketunnelen fra Hundvåg i Stavanger til Solbakk i Ryfylke er verdens dypeste veitunnel ned til 292 meter under havnivå. Den er 14,4 km lang.

* Rv13 Hundvågtunnelen er 5,7 km lang og går ned til 95 meters dyp.

* E39 Eiganestunnelen er 3,7 km lang. Den erstatter dagens E39 gjennom Stavanger sentrum.
* Tunnelene erstatter to riksvegferjesamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren.
* Kostnadsramme for prosjektet er 11.8 milliarder (2020-kroneverdi).

* Det er fyrt av 15.000 salver sprengstoff

* Lengden på trekkrør: 1.400 km

* Det er sprengt ut 6.000.000 m3 sprengstein fra tunnelen. Stabler du dette på en fotballbane, ville søylen blitt 1200 meter høy.

Trafikken ble sluppet på klokka 14 onsdag. Med det har Vegvesenet levert Norges største vei- og tunnelprosjekt.
Ryfast-prosjektet skaper en ny stor region, der avstanden mellom Stavanger-området og Ryfylke kortes ned til en 15 minutters kjøretur.

Det er bygget totalt 53 kilometer tunnel og fem kilometer vei i dagen.

Mens Ryfylketunnelen ble åpnet i desember er de de to andre tunnelene i prosjektet - Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen – i dag klare for trafikantene.

Verdens lengste og dypeste tunnel

Ryfylketunnelen er verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel ned til 292 meters dyp.

- Landskapet og geometrien gjør at vi i Norge noen ganger må løse ekstreme utfordringer, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

- Prosjektet er ferdig på den tida vi planla og er godt innenfor kostnadsrammen, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Han har ledet prosjektet helt fra byggestart i 2012.

- Dette er også et prosjekt med høy positiv samfunnsnytte, legger han til.

Symbolsk nok ble det løpt en halvmaraton da Ryfylketunnelen (fra Stavanger) sto ferdig før jul. Men prosjektet som sådan er en full maraton, der anleggsarbeidene har pågått i åtte år.

- Entreprenørene, konsulentene og våre egen byggherreorganisasjon har vist stor utholdenhet og stått løpet ut. Det oppstår en del utforutsette hendelser i et så sammensatt prosjekt, og det har vært godt å ha samarbeidspartnere som går på med stor kraft, sier Eiterjord.

- Skaper en ny region

Ryfylketunnelen vil kunne få store positive ringvirkninger for Nord-Jæren og Ryfylke som sveises sammen til ett bo- og arbeidsmarked. Den erstatter to ferjestrekninger og gir folk en ny, fleksibel reisehverdag.

- Gevinsten av E39 Eiganestunnelen er at den miljøbelastende gjennomgangstrafikken på E39 i Stavanger sentrum bokstavelig går under jorda. Hundvågtunnlen muliggjør i tillegg ny byutvikling på øyene i Stavanger, heter det i meldingen fra Vegvesenet.

Miljøvirkninger

Sidevirkninger av prosjektet er at steinmassene fra tunnelsprengningen er brukt til tildekking av 120 dekar av sterkt forurenset sjøbunn i Stavanger havn. Utfylling i sjøkanten på Buøya og Jåttavågen i Stavanger, samt Solbakk og Fiskå i Ryfylke har gitt 330 dekar nye næringsarealer. Overskuddsmasse er også brukt til 100 dekar grøntområder.

En 160 meter lang miljøkulvert over gamle E39 binder nå sammen friområdene Mosvatnet og Vålandsskogen i Stavanger sentrum.

Artikkelen fortsetter under bildet

Foto: Statens vegvesen

Lokale ringvirkninger
Totalt har 485 hovedentreprenører, underentreprenører og leverandører hatt oppdrag.

265 er lokale bedrifter. Det har vært brukt 6,5 millioner arbeidstimer. Ringvirkningene er forsiktig anslått til 10.000 årsverk i lokalt næringsliv.

Vegvesenet oppmuntrer entreprenører til å ta inn læringer, og gir tilskudd til timelønna. Entreprenørene har hatt 70.000 lærlingetimer på Ryfast-utbyggingen. Mange arbeidere har tatt fagbrev.

- Det har vært én alvorlig ulykke. For øvrig har skadefravær vært godt innenfor etatens mål for HMS-arbeidet. På det meste har 800 ansatte hos entreprenørene arbeidet samtidig, skriver Statens vegvesen i meldingen.

Hovedentreprenørene

Vegvesenet mener man lyktes godt med oppdelingen av kontraktene slik at det har gitt arbeid til internasjonale selskap, samtidig som det har passet bra for norske og nordiske virksomheter.

Disse har hatt hovedkontraktene:

– Marti AS: Ryfylketunnelens østre del
– AF anlegg AS: Ryfylketunnelens vestre del

– Kruse/Risa arbeidsfellesskap: Hundvågtunnelen

– Implenia/Stangeland arbeidsfellesskap: Eiganestunnelen

– Risa AS. Daganlegg Tasta

– Roxel AS: Elektro og trafikkstyring Ryfylketunnelen

– Bravida AS: Elektro og trafikkstyring Eigansestunnelen og Hundvågtunnelen

– Energima AS: Ventilasjon på hele prosjektet

– Axflow AS: Pumper hele prosjekter

Ill. Statens vegvesen