Norge når trolig ikke miljømål

Norske utslipp av nitrogenoksider (NOx) ligger fortsatt for høyt i forhold til internasjonale avtaler, viser ferske utslippstall fra Statistisk sentralbyrå.

NOx bidrar til forsuring og luftveislidelser. Ifølge den internasjonale Gøteborgprotokollen skulle Norge redusere utslippene til 156.000 tonn innen 2010. De endelige tallene for fjoråret er ennå ikke klare, men 2009-tallene viser at vi er langt unna å innfri den forpliktelsen, konstaterer SSB.

De viktigste kildene til NOx-utslipp er sjøfart og fiske, veitrafikk og stasjonær forbrenning i olje- og gassvirksomheten. Utslippene ble redusert med 5 prosent fra 2008 til 2009, men dette skyldes framfor alt redusert aktivitet på grunn av finanskrisen, mener SSB.

Svovelutslipp ned

For andre gasser som bidrar til forsuring, som svovel og ammoniakk, ligger vi langt bedre an. Målsettingene om reduserte utslipp er nådd.

Siden 1990 er svovelutslippene redusert med mer enn to tredeler, viser statistikken SSB har utarbeidet i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet. Årsaken er først og fremst reduserte utslipp fra industri og bergverk.

De samlede utslippene av forsurende gasser er redusert med 18 prosent fra 1990 til 2009.

Mindre miljøgifter

Utslippene av miljøgifter og svevestøv er også betydelig redusert, i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Dette gjelder tungmetaller som bly, kadmium og kvikksølv, og miljøgifter som dioksin og PAH.

Et unntak er kobber, der utslippene er på samme nivå som i 1990. Det skyldes først og fremst økt veitrafikk.

Vedfyring er den viktigste kilden til svevestøv. De totale utslippene er redusert, til tross for at vedforbruket er økt, fordi mer av veden brennes i vedovner med ny teknologi.