Fra venstre Per Anders Quist (prosjektleder i NCC), Marianne Brudevold Eek (distriktssjef i NCC), Elin Amundsen (prosjektleder E18 Ørje-Vinterbro) og Kaja Svenneby (byggeleder E18 Knapstad-Retvet).

NCC bygger E18 Knapstad-Retvet til 836 mill

Statens vegvesen har tildelt NCC Construction kontrakt på bygging av ny parsell på E18 i Østfold og Akershus, mellom Hobøl og Ski kommune. Entreprisen E18 Knapstad-Retvet består av blant annet 6,25 km firefelts motorvei. Kontrakten er på 836 millioner kroner.

Fakta om anleggsarbeidet:

·Sprenging/masseflytting av berg: 735.000 kubikkmeter
·Masseflytting av jord: 815.000 kubikkmeter
·Bruer og andre betongkonstruksjoner: 10 stk
·Betong: 28.000 kubikkmeter
·Asfalt: 80.000 tonn
·Borede og utstøpte stålrørspeler: 3.100 meter
·Stålkjernepeler: 1.600 meter
·Lett/superlett fylling: 70.000 kubikkmeter

Fire entreprenører deltok i tilbudskonkurransen. Alle ble vurdert som kvalifisert, men NCC fikk oppdraget etter å ha levert laveste bud.

- Dette er den største enkeltkontrakten for E18-prosjektet, og trolig den største vegkontrakten i Østfold noensinne, sier prosjektleder Elin Amundsen i Statens vegvesen.

Strekningen er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro, med seks kilometer firefelts motorveg og ti ulike betongkonstruksjoner – både bruer og faunapassasjer.

- Entreprisen er omfattende og grunnforholdene er stedvis kompliserte, med tre kvikkleiresoner. Både størrelsen og kompleksiteten passer godt for vår organisasjon. Med denne entreprisen vil vi ha tre E18 prosjekter løpende samtidig, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Håkon Tjomsland (Foto: Nyttingnäs)

Denne entreprisen vil bli gjennomført etter NCCs konsept for ” Grønn Byggeplass”.

- Dette prosjektet utgjør en ytterligere styrking av NCCs posisjon på store infrastrukturprosjekter rundt Oslofjorden. Fra før er NCC Construction hovedentreprenør på prosjekter på E18 i både Østfold og Vestfold, Riksveg 4 og på jernbanestrekningen Larvik-Porsgrunn, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek i NCC Construction.

I prosjektet vil NCC trekke inn ressurser fra sitt søsterselskap i Sverige og ha mulighet til å samarbeide med heleide datterselskaper.

Siste del av Østfoldpakka

Byggingen av E18 Knapstad-Retvet skal etter planen være ferdig høsten 2016. Vegen skal gå gjennom Hobøl kommune, og en kilometer inn i Ski kommune i Akershus.

Elin Amundsen

- Dette bidrar til å sluttføre den såkalte Østfoldpakka, noe som vil gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle vegfarende, sier prosjektleder Elin Amundsen.

NCC bygger allerede ny E18 Melleby-Homstvet, og får nå et nytt stort oppdrag i Østfold.

- Det er krevende grunnforhold, med tre kvikkleiresoner. Det kan også bli mye masseflytting, på grunn av varierende steinkvalitet, men oppdraget er kurant, sier Per Anders Quist, prosjektleder i NCC.

Dårlig grunn og mye pæling

Det blir størst aktivitet nord for knutepunktet Elvestad, der Statens vegvesens prosjektkontor og entreprenørens anleggsrigg skal etableres. Ny E18 skal gå i bro over Hobølelva samme sted, og mer enn tre kilometer med stålrørpæler skal bores ned pga. dårlige grunnforhold.

Leirvannet som da kommer opp, kan ikke slippes ut i elva, men må renses spesielt. Dette er ledd i en avtale med Fylkesmannen i Østfold, som opprinnelig hadde innsigelser mot byggingen.

- Det blir et spennende prosjekt der vi må ta særlige miljøhensyn, når ny E18 skal krysse et vernet vassdrag, sier Amundsen.

I tillegg skal det sprenges ut over 700.000 kubikkmeter med fjell i åsen på to sider av elva, noe som tilsvarer rundt 25.000 lastebillass. Dette krever etablering av en rekke deponier, der det stilles strenge miljøkrav, for å hindre avrenning til vassdraget.

To nye kryssi Hobøl

Ny E18 på strekningen Krosby-Knapstad stod klar senhøsten 2010, og byggingen av firefeltsvegen kan nå fortsette videre vestover i retning Vinterbro.

Ved Knapstad skal det bygges et nytt ruterkryss, med avkjøring til Spydeberg via fylkesveg 128. Ved Elvestad blir det også nytt kryss med avkjøring til fylkesvei 120 – for trafikk i retning Moss og Lillestrøm. Begge steder blir det egen parkering for busspendlere, såkalt "park and ride".

De som leverte tilbud:

1. NCC Construction AS: 836,7 mill.kr.

2. Skanska 870,6 mill.kr.

3. Isachsen entreprenør 921,8 mill.kr

4. TT Anlegg: 984,8 mill.kr.