NBBL-sjef Bård Folke Fredriksen vil ha høyere tempo på digitalisering av planprosessene. Foto: Sindre Sverdrup Strand

NBBL-sjefen vil digitalisere planprosessene - henger etter byggesak

Digitalisering av planprosessene henger for langt etter byggesak, mener Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Regjeringen lover nye tjenester i løpet av høsten og jobber med digitalisering av private planforslag.

NBBLs administrerende direktør Bård Folke Fredriksen hadde før sommerferien et møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup der digitalisering av planprosessene sto på dagsorden.

– Utviklingen innenfor byggesak de senere årene er gledelig. Digitale byggesøknader har gjort det enklere både for de som søker og for kommunene. Det er likevel min påstand at regjeringen har mye å gå på når det gjelder plansaker. Her henger digitaliseringen langt etter byggesak. Tiden er moden for en tydelig politisk ambisjon om effektivisering og digitalisering av planprosessene, sier Bård Folke Fredriksen til Byggeindustrien.

70 prosent er private planforslag

Ifølge NBBL er rundt 70 prosent av reguleringsplaner i kommunene private planforslag.

En effektivisering på dette området vil ifølge Bård Folke Fredriksen ha stor betydning for både tempo i reguleringsprosessene og kostandene. Men det vil også sørge for en boligbygging som møter etterspørselen, mener han.

– Byggsektoren er et av de mest gjennomregulerte områder i samfunnet. Staten eier regelverket, som i stor grad styrer krav og prosesser, og hvordan myndighetene skal organiseres. Som eier av regelverket må staten levere regler som lar seg bruke i digitale løsninger, og som bygger opp om digitale prosesser. Statens bidrag er derfor kritisk viktig for å lykkes, sier Fredriksen.

Bransjen må være med

Men han understreker at også bransjen må være med på løftet.

– Byggenæringen må selv utvikle og ta i bruk nye løsninger, i samarbeid med IKT-næringen. Byggenæringens aktører må gjøre digitalisering til et konkurransefortrinn. Bestillere må også bli flinkere til å kreve digitale leveranser, sier Fredriksen.

NBBL-sjefen trekker fram Skattetetaten som et skolebokeksempel på hvordan ting bør gjøres.

– Byggenæringen kan spare mye tid og penger om staten og kommuner digitaliseres like kundevennlig som Skatteetaten. Før Skatteetaten fikk etablert digital selvangivelse slet man i ukevis med å fremskaffe lønnsoppgaver og riktige fradrag. Nå får vi beregnet skatten automatisk, og får sjekket at riktige vedlegg og opplysninger ligger ved. Og de har sørget for automatisk innhenting av ulike registeropplysninger. Digitalisering av selvangivelsen er et eksempel på hvor mye forenkling og gevinster man kan hente ut av digital behandling, legger han til.

Milliardbesparelser

Gevinsten av digitalisering er stor. Byggenæringens Landsforening har tidligere beregnet at digitalisering av byggenæringen kan spare kostnader for opp mot 100 milliarder kroner årlig.

– Digitalisering av planprosessen vil først og fremst føre til standardisering. For eksempel nasjonal metode for høyder og utnyttelse, og like krav til dokumentasjon. Det hadde vært en fordel om reguleringsplaner, i en hvilken som helst kommune, kunne leses og forstås uten flere ukers opplæring i den enkelte kommuners rutiner. Dagens ulikhet mellom kommuner skaper usikkerhet, tar tid og driver opp kostnadene. En sterkere satsing på digitalisering vil gjør at både kommuner, arkitekter og utbyggere raskere kan konkludere at alt er på plass. Det vil også gi mer entydige og forståelige reguleringsplaner, mener Fredriksen.

– Planprosess er en større demokratisk prosess enn byggesak

Statssekretær Heidi Karin Nakken Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier til Byggeindustrien at en planprosess er en større demokratisk prosess enn en byggesak, men at det er satt i gang arbeid for å digitalisere på plan-området også.

– I plansaker er det flere parter involvert, mange aktører skal medvirke og ulike hensyn må veies opp mot hverandre. Vi har kommet langt i digitaliseringen av byggesak og bygger nå videre på de erfaringene i arbeidet med å digitalisere planprosessene. Målet er mer effektive og bedre planprosesser, og at folk flest skal få en enklere hverdag, sier Heidi Nakken.

I løpet av høsten vil regjeringen sette i drift en tjeneste for varsling/høring av ny arealplan via Altinn.

– Vi jobber også med å utvikle en tjeneste for innsending av private planforslag, via Altinn og en forenklet fremstilling av innhold i plan som kan tilpasses den enkelte innbyggers eiendom. Digitaliseringen skal føre gjøre det enklere å forstå gjeldende planer og sende inn komplett planforslag til kommunen. Det vil gi mindre forsinkelser, som igjen vil bety raskere planbehandling, legger Nakken til.