Illustrasjonsfoto

Når privatperson blir arbeidsgiver

Om sommeren er det ikke uvanlig at privatpersoner engasjerer noen til for eksempel å male huset og diverse hagearbeid.     

Arbeidstilsynets svartjeneste mottar mange spørsmål, særlig i sommermånedene, fra privatpersoner som lurer på om de har et arbeidsgiveransvar når de engasjerer noen til å utføre arbeid på egen eiendom.

Hvordan blir ansvaret mellom partene hvis det skulle skje en ulykke i forbindelse med arbeidet? Vil eieren av boligen blir erstatningsansvarlig hvis personen som utfører arbeid på eiendommen blir utsatt for en ulykke?

Arbeidstilsynet gir deg her noen av svarene.

Har du arbeidsgiveransvar?

Det er ikke uvanlig å engasjere privatpersoner til å utføre arbeid på egen eiendom. For eksempel til maling av hus eller hagearbeid.

Etter arbeidsmiljøloven er en arbeidsgiver enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste (AML § 1-8 (2)).

Hvis den som jobber for deg ikke er ansatt noe sted eller ikke har enkeltmannsforetak så vil du som privatperson fort bli regnet som arbeidsgiver, selv om personen som utfører arbeidet ikke er en arbeidstaker i tradisjonell forstand.

Oppdragstaker eller arbeidstaker?

En oppdragstaker opererer for egen regning og risiko, og har en uavhengig rolle i forhold til deg som privatperson.

Hvor grensen går mellom en arbeidstaker og en oppdragstaker kan være vanskelig å vurdere. Det vil være en skjønnsmessig vurdering av tjenesteforholdet og graden av individuell frihet til å utføre oppdraget. Som et eksempel, hvis noen skal male huset ditt, vil det være forskjell om du står for stige, stillas, maling og bestemmer arbeidstiden til den som gjør jobben, enn om personen har frihet til å ta disse valgene selv.

Hvis du som privatperson kan reklamere på arbeidet, vil det normalt bety at vi har med en oppdragstaker å gjøre.

Ansvar som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har du ansvar for HMS på arbeidsplassen, og dersom det skjer en ulykke kan du bli erstatningsansvarlig for påførte skader.

Det sikreste er altså å engasjere et firma som selv har HMS-ansvaret og forsikring for sine ansatte.

Huskeliste for arbeidsgiver

* Sørg for at arbeidet som foregår er fullt forsvarlig.

* Kartlegg arbeidsoperasjonene, vurder risiko og gjennomfør tiltak.

* Sørg for nødvendig opplæring.

* Vurder om arbeidstida er ifølge lov og slik at sikkerheten er ivaretatt.

* Ta særlig hensyn til unge arbeidstakere.

* Sjekk lovlighet ved arbeid av unge arbeidstakere (se lenke til høyre).

* Skriv arbeidskontrakt.

* Ordne skattetrekk.

* Sørg for yrkesskadeforsikring.

* Still arbeidslokaler til disposisjon, eksempelvis plass til å spise, toalett og vaskested.

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å vurdere om du som privatperson blir ansett som arbeidsgiver eller ikke. Denne vurderingen ligger til våre domstoler.

Arbeidstilsynet anbefaler privatpersoner å søke råd og veiledning hos Forbrukerrådet når man skal kjøpe håndverkertjenester.

Forbrukerrådet har også en rekke standardiserte kontrakter som kan være greie og bruke mellom deg som privatperson og en som gjennomfører en jobb for deg.