Illustrasjon: Nordic/ Statsbygg

NAL refser regjeringskvartalsprosess: - Fremgangsmåten er trolig uten sidestykke i norsk arkitekturhistorie

Oslo Arkitektforening (OAF) og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) er svært kritiske til statens fremgangsmåte i arbeidet med nytt regjeringskvartal, og ber om at arbeidet med reguleringsplan settes på hold.

Det kommer fram i de to arkitektorganisasjonenes felles høringsutkast til planforslaget for regjeringskvartalet.

De mener reguleringsforslaget som ligger på bordet har et stort forbedringspotensial, og karakteriserer det som middelmådig.

«Vi anmoder om at reguleringsplanens vedtak utsettes inntil et mer omforent, helhetlig løsningsforslag foreligger. Den kommende plan- og designkonkurransen bør nyttes som virkemiddel i denne sammenheng», skriver OAF og NAL i sin høringsuttalelse.

«Høyst besynderlig»
De to organisasjonene kaller prosessen som har gått «høyst besynderlig».

«Ved Kommunaldepartementets vedtak om «konsept øst», og foreliggende reguleringsforslag, har departementet presentert en ferdig løsning for kvartalets overordnete arkitektur. Denne fremgangsmåten er høyst besynderlig og trolig uten sidestykke i norsk arkitekturhistorie», skriver de.

- En internoppgave

De to arkitektorganisasjonene mener planforslaget er blitt håndtert som en internoppgave av statsforvaltningen, noe de hevder står i sterk kontrast til departementets ønsker om å vektlegge en åpen og demokratisk prosess. 

«Dessverre synes også reguleringsforslaget å bære tydelig preg av å være startet i feil ende, med innledende premissgivende vedtak fattet uten en vurdering av deres helhetlige konsekvens», skriver NAL og OAF i den krasse uttalelsen.

Kritiske til perimetersikring

I uttalelsen stiller også arkitektene spørsmål ved den foreslåtte permitersikringen rundt kvartalet, med krav om 75 meter avstand til departementsbygg. De mener både byliv og næringsliv vil bli sterkt berørt, og peker på at de siste års handlinger har vist at terror ofte tar nye former.

«Sikring mot nye bilbomber, som ligger bak sikkerhetstiltakene, er neppe fulldekkende svar på fremtidige terrortrusler», står det i uttalelsen.

Vil ha utredning om Y-blokken

OAF og NAL mener også at Y-blokken og Høyblokken er viktige kulturminner med høy attraksjons- og besøksverdi og står som symboler på Norges etterkrigshistorie og monumenter over den tragiske hendelsen 22. juli 2011.

De ønsker derfor en omkamp om fremtiden til Y-blokken.

«Nødvendigheten av rivning bør dokumenteres i den grad vedtak om rivning skal opprettholdes. Vi stiller spørsmål til om ikke en senkning eller flytting av Ringveien kan bidra til nødvendig sikring av bygningen. Dette bør utredes. Alternativt bør det vurderes om hele eller deler av bygget kan benyttes til annet formål enn departementskontorer», mener arkitektene.

Fornuftig med Høyblokken som sentralmotiv
Et lite lysglimt er det dog å hente i den ellers kritiske høringsuttalelsen.

NAL og OAF mener reguleringsforslaget presenterer en fornuftig hoveddisponering med opprettholdelse av
Høyblokken som sentralmotiv, med hovedadkomst fra Akersgata via lindealléen og Johan Nygaardsvolds plass.

En tettere struktur langs Grubbegata virker også fornuftig, skriver arkitektene.

«Ut over dette er det flere uløste og kritiske momenter ved planen.»

Statsbygg: - Åpen og lang prosess

Pål Weiby, kommunikasjonsleder i Statsbygg.

I Statsbygg ønsker de foreløpig ikke å kommentere den kritiske høringsuttalelsen til OAF og NAL.

– Dette får bli deres ord. Nå skal vi summere opp alle de innspillene vi har fått, og se på dem samlet sett, sier Statsbyggs kommunikasjonsleder for regjeringskvartalet, Pål Weiby, til Byggeindustrien.

 NAL-president Alexandria Algard. Foto: Tommy Ellingsen

På generelt grunnlag sier han likevel følgende om prosessen rundt planforslaget som foreligger:

– Vi har gjennomført en åpen og lang prosess med blant annet parallelloppdrag der massevis av flinke arkitekter og rådgivere har vært involvert. Vi har også tatt imot en rekke innspill underveis i arbeidet, sier Pål Weiby.

I en e-post til Byggeindustrien skriver NAL-president Alexandra Alagard følgende om kritikken som kommer frem i høringsuttalelsen:

– Høringsutalelsen er et uttrykk for at viktige beslutninger tas uten god nok forankring i arkitektur- og byutiklingskompetanse. Vi står overfor en unik historisk situasjon der et nytt Regjeringskvartal skal utformes. Dette skal være en arbeidsplass for tusenvis av mennesker, det blir et nasjonalt symbol og en viktig del av Oslos bystruktur og identitet. Som arkitektenes fagideelle organisasjon ligger det i vårt mandat å følge opp at prosessene knyttet til så viktige byggeoppgaver er omforent med riktige faglige instanser, skriver Algard i e-posten.