Næringsdepartementet besøkte arkitektkontor

Lillestrøm Arkitekter og Vindveggen Arkitekter var særlig opptatt av offentlige anskaffelser og standardkontrakter da de fikk besøk av toppbyråkrater fra Næringsdepartementet.

Alle de ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet reiser en dag i året ut på besøk hos ulike bedrifter. Bransjeforeningen Arkitektbedriftene organiserte derfor besøk hos de to største medlemskontorene på Lillestrøm for noen av dem, nemlig tre direktører og seks rådgivere tirsdag 20. oktober. Kontorene viste frem byggeprosjektene sine, tok byråkratene med ut på befaring blant nybygg på Lillestrøm, og fortalte hvordan de som næringsdrivende opplever det offentliges praksis for anskaffelser av arkitekttjenester.

Byråkratene arbeider for tiden med forenklinger av regelverket for offentlige anskaffelser under EØS-terskelverdi, og fikk blant annet innspill til dette arbeidet fra de næringsdrivende. 

- Optimal samfunnsøkonomi omfatter ikke kun bestillers økonomi. Merarbeid, kostnader og økt usikkerhet om prosessen føres nå i økt grad over på leverandørene, som bruker store ressurser på å gi tilbud til det offentlige. Vi ønsker derfor å sikre leverandørsiden noe forutsigbarhet, ved at det i det minste lages regler som gjør at bestiller kan binde seg i forkant til å forhandle eller ikke forhandle, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene Egil Skavang.

Arkitektbedriftene er dessuten opptatt av at kommuner og andre offentlige innkjøpere også bør forholde seg til standardiserte kontrakter. 

- Vi mener det er best for alle parter å benytte balanserte og fremforhandlede kontraktstandarder, sier Skavang. Han understreker at det nedlegges mye arbeid i standardene fra alle parter. 

- Forslag om å ta oppfordring om bruk av standardkontrakter ut av regelverket er kontraproduktivt for næringen. Bruk av balanserte kontraktsbestemmelser med en fornuftig og forutsigbar fordeling av risiko og rettigheter gir bedre konkurranse og større trygghet. Man reduserer også risikoen for feilprising og kostbare konflikter i etterkant. Bruk av kontraktsstandarder er forenkling, sier Skavang.