Statsbygg strammer inn kontraktskrav. Her fra Statsbyggs byggeplass på det nye nasjonalmuseet i Oslo. Foto: Ken Opprann/Statsbygg

Nå skal Statsbygg kreve 40 prosent faglært arbeidskraft

Minimum 40 prosent av arbeidede timer på Statsbyggs bygg- og anleggsprosjekter skal utføres av arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring fra andre land.

Det kommer frem i de nye kontraktskravene som Statsbygg presenterte for bransjen under et frokostmøte onsdag morgen.

Byggeindustrien har tidligere denne uken skrevet om flere av de nye kontraktskravene som blir en del av den såkalte «blåboka» til Statsbygg.

De nye kravene vil gjelde for kontrakter som utlyses med nye kontraktbestemmelser.

Ett av de nye kravene er godt nytt for de deler av byggenæringen som over lang tid har krevd høyere kompetansekrav på norske byggeplasser.

Nå innfører Statsbygg nemlig et krav om bruk av faglærte håndverkere på sine byggeprosjekter.

  • Minimum 40 prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder kravet om slik fagopplæring for eier.

  • Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

  • Byggherren kan stanse arbeidet pliktene misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

SHA-leder i Statsbygg, Tanja Dugstad. Foto: Statsbygg, Jeton Kacaniku

– Kravet om faglærte håndverkere er nytt, men det er stor enighet i bransjen om at dette er et viktig tiltak for å fremme seriøsitet, sier SHA-leder Tanja Dugstad til Byggeindustrien.

Lærlingkrav

Det legges også inn en strammere lærlingklausul i kontrakts-bestemmelsene:

  • Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører.

  • Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger skal utgjøre minimum 5 prosent av arbeidstimene knyttet til produksjon i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til overtakelse.

  • Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land.

  • Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller arbeider som ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet.

  • Kravet gjelder heller ikke dersom entreprenøren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse fra entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger.

– Lærlingklausul har vi hatt også tidligere, men kravet er endret. Det blir nå krav om at lærlingene skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Tidligere var kravet oppfylt dersom entreprenøren var godkjent lærlingbedrift, sier Dunstad.

Tallene på henholdsvis 40 prosent og 5 prosent har Statsbygg kommet frem til i samarbeid med blant andre Entreprenørforening Bygg og Anlegg (EBA).

– Om dette er riktig tall vet ingen, men det er en start. Vi vil evaluere om tiltakene fungerer etter hensikten når de har fått virke en stund. Målet er å øke andelen faglærte håndverkere til 50 prosent og kanskje mer på sikt. Det var imidlertid viktig for oss å stille krav som er mulige å nå. Disse kravene innebærer en endring for bransjen og da er det viktig å gå frem gradvis, sier Dugstad.

EBA fornøyd

EBA-sjef Kari Sandberg. Foto: Kjetil Ekkeren

EBAs administrerende direktør Kari Sandberg er fornøyd med Statsbyggs innstramminger i kontraktskravene.

– Dette er en viktig del av seriøsitetsarbeidet i byggenæringen, og EBA både heier Statsbygg frem og ser frem til at disse kravene trår i kraft. Det er naturligvis ikke så enkelt at dette vil løse alle de utfordringene byggenæringen har, men alle tiltak som løfter guarden i bransjen er positive, sier Kari Sandberg.

Vil kreve tett oppfølging
Hun mener det viktigste nå blir å sørge for at kravene faktisk blir innfridd.

– Det vil være en vanskelig oppgave og det vil kreve tett oppfølging fra Statsbyggs side. Dersom man lykkes med det, og blant annet sørger for at 40 prosent av det arbeidet som blir utført blir gjort at faglært arbeidskraft, så vil det være et betydelig løft, sier Sandberg.

Bjellesau

Hun kaller Statsbygg for en viktig bjellesau i seriøsitetsarbeidet i næringen.

– Det er naturlig at de går foran. Det både skal og bør de gjøre, og vi kommer også til å endre våre egne anbefalinger med bakgrunn i de endringene Statsbygg nå gjør, sier EBA-sjefen og peker på at næringen selv har gjort mye for å luke  useriøse aktører.

– «Enkelt å være seriøs»-rapporten og veilederen for seriøse bedrifter som vi lanserte sammen med BNL, er også virkemidler for å hindre useriøse aktører å få fotfeste i næringen. Vi er også fornøyd med at HMS-kort i sanntid, som blant annet ble løftet fram i «Enkelt å være seriøs», nå er kommet ut på høring, sier Sandberg.