Christine Holtan Bøgh, direktør næringspolitikk og kommunikasjon i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) sier Stortinget må benytte mulighete denne forliket gir.

Christine Holtan Bøgh, direktør næringspolitikk og kommunikasjon i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) sier Stortinget må benytte mulighete denne forliket gir.

– Nå må Stortinget benytte muligheten dette forliket gir

Christine Holtan Bøgh, direktør næringspolitikk og kommunikasjon i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) ser positivt på flere sider av budsjettforliket som nå er inngått mellom SV og regjeringspartiene.

– Det kommer noe mer penger til veivedlikehold, noe på bane og ytterligere styrking av Klimasats. Men kanskje ligger de største mulighetene i dette forliket i flere av merknadene. Der mener EBA at Stortinget har nå en gylden mulighet til å sikre næringen mer forutsigbarhet i det grønne skiftet, sier Bøgh melding fra foreningen.

– For det første er det fint at det kommer noe mer penger til skred- og rassikring innen vedlikehold på vei, dette ba vi om i vårt innspill. Det er ikke mye penger sett i forhold til etterslepet landet rundt, men betyr allikevel mye for de av våre medlemmer som driver i disse oppdragene. Det er også bra med noe mer planmidler til enkelte banestrekninger. Det bidrar til økt forutsigbarhet for entreprenører innen både anlegg og jernbaneteknikk, sier Bøgh videre.

Hun peker også på at potten til Klimasats økes ytterligere.

– Klimasats er et godt tiltak som gir store muligheter for konkret klimavekting. Mer midler til ordningen vil gi muligheter for å til å finansiere ekstrakostnader som følger av dette, påpeker direktøren.

– Det mest interessante med dette forliket ligger kanskje i mange av merknadene og i helt nødvendige ambisjoner på klimakrav som nå kan bidra til å sikre næringen mer forutsigbarhet. Der har dette forliket gjennom flere merknader levert helt konkrete lissepasninger til Stortinget som er i tråd med det byggenæringen trenger. Nå gjelder det å invitere næringen til dialog om verktøyene og smi mens jernet er varmt, legger hun til.

Bøgh mener gode og ambisiøse krav er nøkkelen i den grønne omstillingen.

– EBA var tidligere i høst ute med en klar oppfordring til tøffere klimakrav i nye veiprosjekter. Vi mener det kan stilles krav til 50 prosent utslippsreduksjon for alle prosjekter i kommende NTP allerede fra 2022. Vi har også sagt at store veiprosjekt skal ha egne klimagassbudsjett og tydelige krav til reduksjon av CO-utslipp i kontrakter. Vi ser i dette forliket tendenser til riktig retning på dette, og mener at Stortinget nå kan bidra til å løfte blikket ytterligere på dette veldig viktige området og gi næringen både mer forutsigbarhet og øke farten i den grønne omstillingen. Når det nå oppfordres til en gjennomgang av veiporteføljen i NTP for å sikre oppfølging av klimamål så er det helt i tråd med våre innspill til budsjettprosessen. Vi påpeker samtidig at det er viktig at det høye investeringsnivået i samferdselssektoren videreføres fremover, sier Bøgh.

EBA mener også at systematisk rapportering på klimavirkninger av investeringsforslag er et godt forslag.

– Våre medlemmer har spisskompetanse hva som skaper utslipp og hva som kan reduseres. Vi har også en rekke verktøy under utarbeidelse som kan løfte dette ytterligere fra dagens situasjon. Vi har en klar forventning om en fortsatt målrettet og god dialog med bransjen for å sikre kvalitet både i rapportering og i budsjetter, sier hun.

Bøgh viser også til flere merknader som oppfordrer til utredninger rundt krav til fossilfrie bygge- og anleggsplasser.

– Selv om dette isolert sett kun står for en mindre del av de totale utslippene fra et byggeprosjekt, er forutsigbarhet også her svært viktig for mange aktører i næringen. Utslippsfrie maskiner og kjøretøy innebærer store merinvesteringer, og det er praktiske utfordringer rundt nødvendig tilgang på fornybar energi. Det er også viktig at kommunale og statlige bestillere stiller likelydende krav, slik at en seriøs bransje som tar samfunnsansvar kan gjøre dette på en bærekraftig måte også økonomisk. Vi ser i dag svært ulik praksis blant offentlige bestillere og den usikkerheten som flere av våre medlemmer nå står i må det ryddes opp i. Når det også fremmes en merknad om å løfte en utredning for forbud mot bruk av fossile brensler på byggeplass, så sier det seg selv at det samtidig må utredes hva alternativene er og hvordan det offentlige kan bidra til en omstilling i kraft av forutsigbare krav, støtteordninger eller annet. Kvaliteten i disse utredningene blir avgjørende for omstillingen i bransjen, sier Bøgh.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.