Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nå har de statlige utbyggerne foreslått prioriteringer i ny Nasjonal transportplan

– Transportvirksomhetene har nå foreslått hvordan ressursene bør prioriteres i ny Nasjonal transportplan. Forslagene skal på høring, og er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med ny NTP, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Det er Statens vegvesen, Nye Veier, Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane Nor og Kystverket som leverer faglige innspill til arbeidet med NTP 2025–2036 gjennom å svare på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Transportvirksomhetenes svar på prioriteringsoppdraget finner du her

– Virksomhetenes svar på NTP-oppdragene de har fått er et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med NTP. Forslagene til prioritering fra de enkelte virksomhetene er likevel ingen fasit for hvordan den endelige transportplanen blir. Regjeringen har ansvaret for at helheten ivaretas. Det skal vi gjøre med en transportpolitikk som følger opp viktige områder som verdiskaping og klimakutt, innenfor realistiske og forsvarlige økonomiske rammer. Mange spørsmål vil først få sine svar når vi legger fram NTP 2025–2036, sier Nygård videre.

Våren 2024
Regjeringen legger frem ny transportplan for Stortinget våren 2024, ett år før opprinnelig planlagt.

– Bakgrunnen er utfordringer nasjonalt og internasjonalt som endrer rammebetingelsene for transportplanleggingen, skriver departementet.

– Mye er endret siden forrige NTP ble lagt frem. Vi trenger en transportplan som treffer på framtidens behov, og som har realistiske rammer. Våre virksomheter er godt kjent med utfordringene som vi må møte. Vi skal sette oss grundig inn i forslagene og vurderingene vi har mottatt, og vi skal lytte til transportbrukerne, fylkeskommunene og andre, sier samferdselsministeren.

Svarene på prioriteringsoppdraget, sammen med svaret på utredningsoppdraget som er levert tidligere, blir om kort tid sendt på høring.

– Selv med et redusert økonomisk handlingsrom fremover, vil nivået på samferdselsbevilgningene fortsatt være høyt, skriver departementet

– En rekke prosjekter over hele landet skal gjennomføres i årene som kommer. Det vil være aktivitet med utbygging og vedlikehold i hele Norge, og vi skal fortsatt bruke svært mye penger på samferdsel i dette landet, sier samferdselsminister Nygård.

Han understreker at vedlikehold og digitalisering blir viktige områder å vurdere i den nye transportplanen, sett i lys av både behov og handlingsrom:

– Vi må få mer ut av infrastrukturen vi allerede har. Vi skal ta bedre vare på det vi har, og bygge nytt der vi må. Vi må utnytte mulighetene som teknologi og digitalisering gir for å utvikle transportsystemet. Neste NTP må også bidra til at Norge når sine klima- og miljømål, sier Nygård.

Klimakutt
Transportvirksomhetene har levert et samlet forslag til hvordan transportsektoren kan bidra til å nå klimamålene.

– Norge har forpliktet seg til store klimakutt. Vi har fått forslag og vurderinger som peker på ulike veivalg for hvordan transportsektoren kan bidra. Felles for forslagene er at de innvarsler behovet for kraftfulle grep. Dette må vi sette oss grundig inn i når vi nå skal gå gjennom det vi har fått fra virksomhetene, sier Nygård.

Hvilke grep som det er mulig og riktig å ta i transportsektoren, vil regjeringen komme tilbake til.

– Konsekvensene av klimaendringer blir mer synlige for oss, og Norge har ambisiøse mål for kutt i klimagassutslippene. Transportsektoren må stå for en stor andel av utslippskuttene. Regjeringen skal levere en ansvarlig og realistisk NTP, der vi sikrer at transportnettet er trygt og effektivt. Samtidig må det vi gjør være forenelig med ambisjonene vi har for å redusere klimagassutslippene, sier samferdselsministeren.

Transportvirksomhetenes svar på oppdragene de har fått, vil være på høring frem til sommeren.