<p></p><p>Første del av rv.3/25 er nå åpnet. Foto: Gaute Skinnehaugen, Statens vegvesen</p>F.v. Byggeleder Stein Søbakken, Elverum-ordfører Erik Hanstad, Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth, Jon Arve Rognerud, anleggsleder i JR Anlegg og prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesenHele gjengen fra Statens vegvesen, entreprenøren JR Anlegg og konsulentselskapet Cowi. Foto: Erik Larsstuen, Statens vegvesen.

Nå åpner første del av ny rv. 3/25

Siden påsketider i år har det pågått anleggsvirksomhet i Elverum og på Ånestad i Løten i forbindelse med byggingen av nye rv. 3/ rv. 25. Det er blant annet bygget veger, gang- og sykkelveger, fortau, underganger og rundkjøringer.

I løpet av prosjektperioden er det bygget ny firefelts rv. 3/25 inn mot Elverum fra vest, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er JR Anlegg som har utført arbeidene. Kontrakten har vært på cirka 70 millioner kroner.

Det er bygget ny lokalvegtrasé på Ånestad. Begge steder har fått nye gang- og sykkelveger som kobles på tilstøtende gang- og sykkelveger. Det er bygget rundkjøringer, fortau. Mange meter med rør og kabler er lagt om.

Til sammen er det bygget 2.950 meter ny veg. 670 meter av dette er firefelts veg.

På Grindalsmoen er Torolf Storsveens veg rustet opp, med gang- og sykkelveg og ny forbindelse til rv. 3/25, til erstatning for lyskrysset som var der til i vår.

I tillegg til ny veg er det reasfaltert 260 meter av gang- og sykkelvegen langs Terningen Arena, som nå blir en del av hovedsykkelnettet.

Statens vegvesen opplyser at arbeidene som nå er ferdige er gjennomført som forberedelse for OPS-kontrakten som har byggestart våren 2018.

Hvorfor ny rv. 3/25?

Utbygging av rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion. I dag er en vesentlig andel av trafikken pendlere mellom de to byene.

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum. Når den nye vegen åpnes vil gamlevegen omklassifiseres til lokalveg. Trafikken på gamlevegen reduseres. Mindre trafikk gir bedre trafikksikkerhet, spesielt for de myke trafikantene. Redusert trafikk gir også redusert støy- og støvproblematikk for beboerne langs vegen.

Sammenhengende gang- og sykkelveg

Det er bygget til sammen cirka 2.600 meter ny gang- og sykkelveg på Ånestad og i Elverum. I tillegg er det til sammen bygget cirka 1.200 meter nytt fortau.

Når nye rv. 3/25 står ferdig i 2020 vil det være et sammenhengende trafikksikkert tilbud for gående og syklende mellom Hamar, Løten og Elverum. Vest for Ånestad blir det gang- og sykkelveger, mellom Ånestad og Terningen skanse vil dagens riksveg bli tilpasset sin nye funksjon som lokalveg, og de myke trafikantene får høyere prioritet.

OPS fra 2018 – 2021

Statens vegvesen melder at konkurransen om OPS-kontrakten pågår. Kontrakten vil etter planen bli inngått i mars 2018. Bak tilbyderne står ledende norske og europeiske entreprenører, som med sin erfaring og kompetanse på planlegging, organisering, finansiering, bygging, drift og vedlikehold nå konkurrerer om kontrakten.

Ny rv. 3/ rv. 25 bygges i all hovedsak utenfor dagens veg.

Mellom Tønset i Løten og Grindalsmoen i Elverum bygges ny firefeltsveg. Ny riksveg 3 mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten samt vest for Elverum til Grundset bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Dagens veg fra Grundset til Svingen rasteplass blir også rustet opp til samme standard.