Øystein Mejlænder-Larsen i Multiconsult. Foto: Multiconsult

Multiconsult: - Viktig å ta «Neste steg» ett steg videre

- Rammeverket danner et godt utgangspunkt for å jobbe mot målet om felles språk og referanser i BAE-næringen. Men for å lykkes i sin forankring må det videreutvikles sammen med bransjen, sier Øystein Mejlænder-Larsen i Multiconsult om «Neste steg» i en pressemelding.

Bygg21 lanserte i november «Neste steg», et forslag til ny norm for faseinndeling av byggeprosessen, fra idé til avvikling. Målet er å utvikle felles språk og referanser i BAE-næringen, for å unngå misforståelser i byggeprosessene. Rammeverket tar utgangspunkt i den britiske bransjenormen RIBA Plan of Work, og har sett mot hva som er utviklet av tilsvarende overordnede fasebeskrivelser i bransjen.
- Rammeverket er et godt utgangspunkt med et fornuftig ambisjonsnivå. Det er viktig å enes om overordnede prinsipper før man går i detalj. Samtidig er det avgjørende at man nå tar «Neste steg» ett steg videre, dersom prinsippene skal tas i bruk og bli bransjenorm. Rammeverket må videreutvikles sammen med bransjen for å få nødvendig forankring. Det vil være et stort fremskritt at alle aktører i bransjen har en entydig forståelse av hva som kreves av startgrunnlag, hva hovedprosessene er og hva som kreves som sluttleveranse for hver fase i byggeprosessen. Det blir viktig å sikre at «Neste steg» tar med det vesentligste fra eksisterende initiativer og her må vi i bransjen bistå, sier Øystein Mejlænder-Larsen, Nærings-ph.d. stipendiat i Multiconsult.
Verdifull erfaring fra andre bransjer
Mejlænder-Larsen er i full gang med en Nærings-ph.d. ved NTNU som ser på erfaringer med bruk av gjennomføringsmodeller og utnyttelse av BIM i olje- og gassbransjen og hvordan erfaringene kan overføres til byggebransjen.
- I arbeidet med min doktorgrad ser jeg tydelig hvordan byggebransjen kan lære av olje- og gassbransjen for å få til en mer effektiv byggeprosess. I mitt arbeid ser jeg på hvordan Kværner klarer å være konkurransedyktige med lavkostland med bruk av sin gjennomføringsmodell, selv om både prosjektering og bygging foregår i Norge. I Multiconsult har vi også utviklet en gjennomføringsmodell som benyttes på tvers av våre forretningsområder. Gjennomføringsmodellen er en metodikk som beskriver en logisk sekvens i kritiske prosjektaktiviteter på flere nivåer, både strategisk, taktisk og operativt. Basert på denne vil vi kunne gi nyttige innspill til fasenormen knyttet til overordnet rammeverk og innhold – spesielt på utførelsesperspektivet. Multiconsult har blant annet bidratt i utviklingen av en overordnet fasebeskrivelse i regi av BIA-prosjektet Sam-BIM, som ser på hvordan man kan øke samhandlingen i byggeprosesser med BIM som katalysator, med Statsbygg, Skanska, Multiconsult og Link Arkitektur som industripartnere og NTNU, SINTEF og FAFO som forskningspartnere. Vi deler gjerne erfaringer med referansegruppen og arbeidsgruppen til «Neste steg» også, påpeker Mejlænder-Larsen.

Utdype innhold og roller i stegene
Mejlænder-Larsen foreslår å utdype innholdet i de ulike fasene og konkretisere roller i det videre arbeidet.

- “Neste steg” beskriver en fasenorm, men hver fase er definert som steg. Dette står i kontrast til fasebegrepet, som i stor grad er anvendt i bransjen i dag. Steg blir gjerne benyttet for å beskrive inndelingen innenfor hver fase. Når det gjelder navngivning og oppdeling av stegene i fasenormen er det mest iøynefallende fra en rådgivers ståsted at begrepene skisseprosjekt og forprosjekt er fjernet. Skisseprosjekt er sammen med programmering en del av steget ”program og konseptutvikling”, mens forprosjekt sammenfaller med steget ”bearbeiding av valgt konsept”. I den detaljerte fremstillingen av hvert steg er det fokusert på hva som skal gjøres gjennom kjerne-, ledelses- og hjelpeprosesser, men ikke av hvem. Det kan være fornuftig å tydeliggjøre dette.
Godt utgangspunkt for videre arbeid
Mejlænder-Larsen påpeker at det er viktig å holde på momentet i utviklingen av rammeverket, da det er et viktig initiativ og et bra utgangspunkt.
- «Neste steg» trekker frem mange vesentlige poeng, og det at rammeverket er sentrert rundt de fire perspektivene eier, bruker, utførende og offentlig, gir fasenormen et viktig helhetsperspektiv. Rammeverket tar også for seg beskrivelse av sentrale prosjektroller i tre nivåer. Dette danner et godt utgangspunkt for en felles rolleforståelse og bruk i prosjekt. Bruk av BIM er også fremtredende under ledelsesprosesser i de fleste stegene, som er vesentlig for å få til en god informasjonsflyt i praksis. Jeg ser derfor frem til å følge arbeidet med rammeverket videre. Mejlænder-Larsen mener en fremtidig utvidelse av “Neste steg" kan være å beskrive stegene med tilhørende milepæler innenfor hver fase. Dette er blant annet gjort i tilsvarende initiativ i Sam-BIM.