Monica Mæland. Foto: Torbjørn Tandberg

Monica Mæland avslår å endre kommunegrenser

Regjeringen avslår å endre kommunegrensene tre steder der det har blitt fremmet initiativ om å justere grensene.

Kommunegrensene blir ikke endret mellom Molde og Gjemnes, mellom Nærøy, Leka og Bindal eller mellom Hole og Bærum.

I Møre og Romsdal hadde et bygdelag fremmet forslag om grensejustering for fire bygder i Gjemnes kommune slik at disse bygdene kunne bli en del av nye Molde kommune.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier saken har vært vanskelig og viser til momenter som peker i begge retninger.

– Det aktuelle området fremstår likevel som sterkere knyttet til Gjemnes enn Molde, og utredningen har ikke avdekket åpenbare ulemper for innbyggerne ved dagens grenser, sier Mæland.

Grensen endres heller ikke ved tettstedet Sollihøgda som i dag er delt mellom Hole i Buskerud og Bærum i Akershus. Her var det fremmet et innbyggerinitiativ for å samle Sollihøgda i én kommune.

– Det er grunn til å tro at samling av Sollihøgda i én kommune ville kunne gitt noen positive gevinster. Samtidig har Hole kommune planer for videre utvikling av Sollihøgda som tettsted, som tilsier at det er uheldig å foreta en grensejustering. Etter en helhetsvurdering har vi derfor vedtatt ikke å endre grensen, sier Mæland.

Den siste grensestriden har dreid seg om øya Austra som i dag er delt mellom fylkene Nordland og Trøndelag og kommunene Nærøy, Leka og Bindal

– Innbyggerne har hatt svært ulike ønsker, og etter en helhetsvurdering har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet å ikke endre grensen, skriver departementet.