Direktør Lars Storslett i Moelven Pellets AS og Moelven Virke (fra venstre), konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier, statssekretær Atle Hamar (V), Roar Hugnes fra Enova og direktør Atle Nilsen i Moelven Soknabruket AS.<p>Roar Hugnes fra Enova (fra venstre), direktør Lars Storslett i Moelven Pellets AS og Moelven Virke, konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier og direktør Atle Nilsen i Moelven Soknabruket AS.</p>Statssekretær Atle Hamar.

Moelven skal bygge pelletsfabrikk for 270 millioner

Moelven Industrier bygger en ny pelletsfabrikk og et nytt bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss. Enova støtter satsningen på bioenergi med 66 millioner kroner.

Energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i regionen skal brukes til pelletsproduksjon. Når fabrikken står ferdig tidlig i 2020 vil den sørge for at pelletsproduksjonen i Norge blir fordoblet.

Moelven regner med at fabrikken vil gi 8-10 nye arbeidsplasser, og investeringen har en totalramme på 270 millioner kroner.

Først i Norge

Fabrikken er den første pelletsfabrikken i Norge som er energimessig fullintegrert i et sagbruk. En stor del av den totale investeringen er et helt nytt bioenergianlegg som både forsyner sagbruket og pelletsfabrikken med energi. Det betyr at energien som ellers ville gått til spille fra sagbruket brukes i produksjonen av hvit pellets. Ifølge Moelvens beregninger vil dette grepet redusere energibruken i pelletsproduksjonen med opptil 37 prosent.

- Vi synes det er spennende å bane vei med innovative og energismarte produksjonsmetoder for bioenergi i Norge. I første omgang vil vi levere pelletsen til det internasjonale markedet. Der er etterspørselen størst, men vi tror at det norske markedet vil komme etter. For Moelven er det viktig å forvalte tømmeret vårt optimalt, og når halvparten av tømmerstokken blir til fiberprodukter så er dette en meget bærekraftig og lønnsom måte å forvalte restråstoffet på, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en melding. 

Ny retning for treforedlingsindustrien

De siste årene har treforedlingsindustrien i Norge blitt betydelig nedbygd. Slik sett er satsingen til Moelven og Enova et kraftig steg i en helt annen retning for norsk treforedlingsindustri.

- Det haster med å ta utvikle og ta i bruk nye klimaløsninger. Det gjenstår mye arbeid med å bytte ut fossil energi med fornybare energibærere. Restproduktene fra norsk skog er en del av løsningen. Teknologien som demonstreres her gjør produksjonen av hvit trepellets både billigere og mer energieffektivt. Dette er grønn konkurransekraft i praksis, sier statssekretær Atle Hamar (V) i en kommentar.

Innovasjon i bransje med motgang

Enova er svært fornøyd med at Moelven satser innovativt i en bransje som har møtt motgang de siste årene.

- Vi skal hjelpe bedrifter inn i lavutslippssamfunnet. Det å drive teknologi framover er viktig også i tradisjonelle bransjer. Energikonseptet til Moelven er lite utprøvd i kaldt klima, og det blir spennende å følge prosjektet inn i neste fase, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Det forventes en markedsutvikling for trepellets fra et totalt globalt volum fra 28 millioner årstonn i 2016, til over 65 millioner tonn i 2025.

Med denne forventede utviklingen i pelletsmarkedet, og gjennom å etablere et konsept som gir konkurransedyktighet for omsetning i verdensmarkedet, fremhever Moelven at det vil ligge til rette for etablering av ny pelletsproduksjon i Norge og Norden.