Modumheimen

Fremfor å legge det nye tilbygget på en stor flate, valgte Modum kommune heller en kompakt bygningskropp. Det gir mer effektive arbeidsforhold for de ansatte, samtidig som tilgang til sansehagen på bakkeplan er ivaretatt gjennom en egen skjermet hageheis for beboerne.

Fakta

Sted: Modum i Buskerud

Prosjekttype: Helsebygg

Bruttoareal: 12.300 kvadratmeter (nybygg 8.300, rehabilitert 4.000)

Byggherre: Modum kommune

Prosjekt- og byggeledelse: Roar Jørgensen

Totalentreprenør: Bermingrud Entreprenør

Kontraktsum inkl. mva.: 263 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen

LARK: Cowi (i gjennomføringsfase)

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIE: ECT l RIV (Rør, VA, sprinkling): Dagfinn Jørgensen l RIV (Ventilasjon): GK Inneklima l RIBR: ÅF Infrastruktur l RIAKU: Akustikk-Konsulent l RIG: Seierstad Geo l RI Vei: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Landmåling: Ingeniørservice l Elektro: Krøderen Elektro l Rør: Assemblin l Brønnboring: Båsum Energibrønner l Ventilasjon: GK Inne-
klima l Riving: Øst-Riv l Grunn- og utomhusarbeider: Kjeldaas l Peling: Seierstad Pelemaskiner l Stål- og betongelementer: Loe Betongelementer l Tømrer: Carpin l Heis: Orona Norway l Betongarbeider: Total Uavhengig Kontroll l Solskjerming: NerliGruppen l Branngardiner og brannluker på tak: BVS l Brann-
isolering- og tetting: Firesafe l Lås og beslag: Kaba MøllerUndall l Kjerneboring: Mimax Asfalt og Betong l Taktekking: Euro Blikk & Tak l Glass- og aluminiumsfasade: H-Glass l Takheiser: ArjoHuntleigh Norway l Avfallssystem: Scand industrimiljø l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Maler: Artea Malerservice l Himlingsarbeider: Bærum Byggmontering l Kjøkken: Studio Sigdal Kongsberg l Brakker: Norcontainer l Innerdører tre: Swedoor l Ståldører: Daloc l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Byggevarer: Optimera

Det nye tilbygget er på 8.300 kvadratmeter fordelt på opptil fem etasjer, og inneholder foruten lindrende enhet også ni sykehjemsavdelinger med i alt 72 sykehjemsplasser. Nybygget er tilknyttet den eksisterende delen av Modumheimen via en gangbro mot sør.

De eldste byggene gjennomgår også en omfattende rehabilitering. Det eldste bygget fra 1957 inneholder kantine, kontorarealer og dagsenter for demente. Det blir nå fullsprinklet, får nytt varmesystem, ledelys og brannvarslingsanlegg, samt skallsikring på ytterdører. En bygningsdel fra 1977 totalrehabiliteres fullstendig og vil inneholde totalt 24 nye beboerrom, alle med samme høye standard som beboerrommene i nybygget. Totalt rehabiliteringsareal for de to byggene utgjør cirka 4.000 kvadratmeter.

Utviklet over flere år

– Dette er en byggherreutviklet totalentreprise. Med hjelp av stor involvering fra folkevalgte, rådgivere og ansatte er konseptet utviklet over flere år. I prosjektfasen som varte i fire år, var vi rundt og skaffet oss referanser fra andre sykehjem, sier Modum kommunes tekniske sjef, Harald Silseth.

Arkitektgruppen Drammen har vært med fra skisseprosjektet, og har konkurrert i to runder, den siste i forbindelse med oppstart av forprosjektet. Torhild Aakvåg i Arkitektgruppen Drammen forteller at det fra kommunens side var bestemt at det skulle være et kompaktbygg over flere etasjer da de gikk inn i skisseprosjektet. Med grunnlag i tilknytningen til den eksisterende bygningskroppen, ble avdelingene delt diagonalt. For å skape siktlinjer og for å utnytte lysinnslippet maksimalt inn i arealene, er bygget åpnet opp i motstående hjørner og man kan fra felles kjøkken, som ligger sentralt, se ut av bygget på begge sider.

– Gangavstander for de ansatte var viktig. På én stor flate, ville det bety store avstander for de ansatte. Husbankens krav om maksimalt åtte personer på hver bogruppe spilte også inn. Nå utgjør to og to bogrupper én avdeling. Ved å ha felles spesialrom, skyllerom, kjøkken og lagerarealer plassert inn mot midten, kan man dra veksler på de forskjellige ressursene, forteller Aakvåg som har jobbet med Modumheimen i et nært samarbeid med kollega Bjørn Vidar Eriksen.

Passivhus

Ved å legge nybygget på ett plan ville det vært atkomst ut i det fri i første etasje. På den annen side ville en langstrakt bygningskropp også vært svært uøkonomisk i forhold til energi og miljø. Hver etasje har store sanseterrasser. I tillegg kommer altså den skjermede sansehagen, som beboerne kan sluses ut i via en egen heis. Ved å bygge i flere etasjer har man også frigjort arealer til felles parkområde rundt byggene.

– Nybygget har passivhusstandard, der vi har lagt stor vekt på energieffektive løsninger for å kutte driftskostnader, sier Silseth. Han nevner blant annet 42 geobrønner som er etablert, bruk av varmepumpeteknologi med bio-olje for topplaster samt rørtilført deponigass fra det kommunale avfallsanlegget.

Morten Stastad fra Roar Jørgensen AS har vært innleid prosjekt- og byggeleder for Modum kommune.– Dette er et stort prosjekt, som vi har deltatt i siden forprosjektet i 2014. Utfordringen blir å tenke nytt og langsiktig slik at man treffer de målene man setter og som man forventer kan bli et fremtidig behov, påpeker Stastad.

– Det var et stort prosjekt også for oss, bekrefter Bermingrud Entreprenørs prosjektleder Glenn Svendsen, om nybygget som er pelet til fjell, har vanntett betongkonstruksjon i kjeller og bærekonstruksjon av stål- og betongelementer. Den fysiske oppstarten var i november 2015.

– Oppgaven er jo å bygge og levere den kvaliteten som er beskrevet av byggherre. Utfordringen er å styre fremdriften, underentreprenører og leverandører. Kjernen i det er å ha med oss gode samarbeidspartnere – det har vi hatt, understreker Svendsen.

Nye hjelpemidler

I 1977-bygget delte to beboerrom et toalett, mens hver avdeling på 18 beboere delte en dusj. Etter at nybygget ble tatt i bruk og rehabiliteringen er fullført, vil beboere og ansatte få oppleve en annerledes og bedre hverdag. Ikke bare med nye arealer, og med enerom med eget bad og toalett. Men også med installerte takheiser på rommene, og spesialinnredning med høydeinnstilling av toaletter og vaskeservanter.

Velferdsteknologien inkluderer pasientsensorer ved sengene, adgangskontroll med soneinndeling for beboerne. Et elektronisk pasientjournalsystem vil være på plass i hvert beboerrom, som skal bidra til å gi ansatte tilgang til nødvendig og relevant informasjon.

Nybygget ble tatt i bruk 5. september i fjor, i en sømløs overgang der de 72 beboerne spiste frokost i 1977-bygget, og middag i nye arealer samme dag. Umiddelbart ble rehabiliteringen av 1977-bygget satt i gang.Det ble strippet ned til råbygget, og bygget opp igjen med nytt tak. Alle vegger er isolert, og det er satt inn nye vinduer med 3-lags glass. Resultatet er et «nytt» lavenergibygg, som skal tas i bruk før sommeren.

Modumheimen er kommunens hittil dyreste byggeprosjekt. – Den vedtatte totalrammen er på 332 millioner kroner inkl. avgifter. Vi får også et investeringstilskudd fra Enova og Husbanken på 155 millioner kroner. Netto driftsutgifter for en sykehjems-
plass – etter at alle inntekter og kostnader er tatt med – er på 1,1 million kroner i året, opplyser Silseth.

– Men fra vårt ståsted har dette vært et meget bra prosjekt. Den jobben som Bermingrud og Roar Jørgensen har utført og styrt har vært i en bra samarbeidsånd. Vi ligger også riktig an både med fremdrift og med økonomien, avslutter Silseth.


Flere prosjekter