Miljødirektoratet fant regelbrudd i 18 av 33 prosjekter som har utslipp i sjø og elver

Miljødirektoratet og statsforvalterne fant regelbrudd i over halvparten av sine tilsyn med prosjekter som mudrer, dumper og fyller ut masser i sjø og vassdrag.

Lovbruddene som ble avdekket var særlig knyttet til manglende eller mangelfulle skriftlige rutiner og vurderinger av miljørisiko for mudre-, dumpe- og utfyllingsprosjekter, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det ble avdekket brudd på forurensningsregelverket i flere enn halvparten av de kontrollerte prosjektene. I 18 av de 33 tilsynene ble det avdekket ett eller flere brudd.

Statsforvalteren vurderte brudd på regelverket til å være alvorlige ved to av prosjektene som ble kontrollert i aksjonen. Disse bruddene gjaldt utfylling i et sjøområde som ikke var omfattet av tillatelsen, overskridelse av tillatt mengde med utfylte masser og manglende miljørisikovurdering.