Mesta anker ikke saken mot Hæhre - maratonprosess i rettsvesenet avsluttet

Det ble forrige mandag kjent at Mesta valgte å ikke anke dommen fra Borgarting lagmannsrett i saken de hadde anlagt mot Hæhre – og den langvarige saken ser nå ut til å ha kommet til ende.

Dette er et sakskompleks som har pågått i en årrekke. Denne siste saken startet etter at Mesta i 2012 valgte å saksøke Hæhre og flere tilknyttede personer for hele 457 millioner kroner for grovt illojal opptreden. Tvisten, som også har omhandlet andre saker, kom i stand da flere ansatte i Mesta i 2008 gikk over til Hæhre da Vikersund-entreprenøren for alvor skulle satse inn mot tunnelmarkedet.

Hæhre vant frem i Asker og Bærum tingrett, og Mesta anket saken videre til Borgarting lagmannsrett. De kom frem til samme beslutning, og Mesta har nå altså valgt å avslutte saken og vil ikke anke videre til neste instans.

– Mesta ønsker ikke å anke dommen i den såkalte “Hæhre-saken” fordi to rettsinstanser ikke har gitt oss tilstrekkelig medhold i vårt hovedanliggende om illojalitet, skriver Mesta til Byggeindustrien.

– Slik vi ser rettens kjennelse finnes det ingen vinnere i disse sakene, gjennom det faktum at ingen har nådd frem med sine opprinnelige søksmål og motsøksmål, ei heller motparten. Saken tilhører vår avviklede anleggsvirksomhet i Mesta Entreprenør as, sier de videre.

Styrleder Albert Kr. Hæhre i Hæhre Entreprenør skriver i en kommentar at han registrerer at Mesta i media kommenterer spørsmålet om anke i det de kaller " den såkalte Hæhre-saken".

Hæhre Entreprenør skriver følgende i en kommentar:

«Faktum er at Mesta ikke har vunnet frem med en eneste av sine uriktige påstander og beskyldninger mot Hæhre Entreprenør i denne saken. For de som ønsker dette dokumentert henvises det til dommene i Tingretten og Lagmannsretten som entydig bekrefter dette. Videre, har av denne grunn, Mestas astronomiske krav om erstatning selvfølgelig blitt avvist av de samme rettsinstanser. Hæhre Entreprenør AS har på sin side vært av den oppfatning at Mestas måte å opptre på i det offentlige rom har skadet Hæhre Entreprenørs omdømme på en slik måte at dette er erstatningsbetingende. Hæhre Entreprenør vant ikke frem med sitt søksmål om erstatning i denne sammenheng. Hæhre Entreprenør registrerer at man i forbindelse med denne dommen, samt i andre dommer vedr. de samme temaer den senere tiden, så settes terskelen meget høyt før man kan dømmes for negative, grove og støtende uttalelser i det offentlige rom. For ordens skyld opplyses det at Hæhre Entreprenør krevde erstatning begrenset oppad til 8 millioner kroner for skadevirkningene Mesta har påført Hæhre Entreprenør gjennom negative, usanne og krenkende uttalelser i det offentlige rom. Mestas krav mot Hæhre Entreprenør samt mot de privatpersonene som var offer for Mestas grove beskyldninger var i tingretten på hele kr 457 mill. I sine innlegg i lagmannsretten hevdet Mesta at erstatningsbeløpet burde vært mer enn kr 1500 mill.»